Dödliga fallolyckor ökar – så minskas risken

Publicerad:
Debattartikel av Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen och Eva Entelius-Melin, projektledare, Socialstyrelsen. Publicerad på Dagens Samhälles webbplats 3 oktober 2016.

De dödliga fallolyckorna fortsätter att öka i Sverige. Nya siffror från Socialstyrelsen visar att över 12 000 personer avlidit på grund av fall sedan 2000. Varje år läggs cirka 70 000 personer in på sjukhus efter att ha ramlat. Med enkla metoder och mer kunskap kan risken för fallskador förebyggas.

Under 2015 avled över tusen personer till följd av ett fall. Antalet har mer än fördubblats sedan år 2000. Dessutom finns det ett mörkertal, då det är svårt att fastställa orsak till många av dödsolyckorna.

Totalt sett är fallskador den typ av olyckor som leder till flest dödsfall i Sverige, men det är det inte många som känner till. När SIFO på uppdrag av Socialstyrelsen gjorde en undersökning bland personer 55-84 år trodde en majoritet, 57 procent, att trafikolyckor tog flest liv. De olyckorna kommer dock långt efter i statistiken. Under 2015 dog 259 personer i trafiken.

Fallolyckor är också den olyckstyp som är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggningar och besök på akutmottagningar. Merparten av dem som drabbas är över 65 år, fler kvinnor än män.

Höftfrakturer dominerar statistiken över sjukhusinläggningar på grund av fall och enligt en rapport från SBU 2014 kan cirka 40 procent av de äldre som fått en höftfraktur inte återgå till sitt ursprungliga boende.

Fallolyckor är dyrt för samhället och orsakar mänskligt lidande och isolering. SIFO:s undersökning visar exempelvis att många blir rädda efter en fallolycka, och därför börjar undvika att göra saker, som exempelvis att promenera eller åka buss.

Även om orsakerna kan vara flera till varför man faller – som ålderdom och skörhet, dåligt anpassade bostäder, felmedicinering och undernäring – kan man med enkla åtgärder förhindra många farliga fall.

För att förebygga fallolyckor lanserar Socialstyrelsen den nationella informationskampanjen ”Balansera mera”. Från den 3 till den 9 oktober kommer det att pågå lokala och regionala aktiviteter i landet, riktade till äldre.

Bland annat lyfts exempel på vad vården, den enskilde och anhöriga kan göra för att minska risken för fallskador. Kampanjen pekar exempelvis på vikten av att äta näringsrikt samt att träna kondition, styrka och balans. Socialstyrelsens kampanj fokuserar även på hur den äldre kan få en säkrare läkemedelsanvändning, genom att exempelvis prata med sin läkare om misstänkta biverkningar och efterfråga en läkemedelsgenomgång. Även vården uppmanas i kampanjen att uppmärksamma de äldres behov av stöd när det gäller användning av mediciner.

Enligt Socialstyrelsens lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet för 2016 behandlas ungefär var tionde äldre över 75 år med tio eller fler olika läkemedel. Risken för biverkningar som trötthet och yrsel, som kan leda till fall, kan öka ju fler läkemedel som intas.

En undersökning från Socialstyrelsen i somras visar att en fjärdedel av kvinnorna och en femtedel av männen, 85 och äldre, får antidepressiva läkemedel utskrivna. Dessa ökar, enligt samma undersökning, risken för fallskador med 60 procent hos äldre.

Hälso- och sjukvården har ett ansvar enligt lagstiftningen - och utvecklingen visar på många förbättringar på senare år. Satsningar har gjorts för bättre läkemedelsbehandling av äldre och för att förebygga fallskador. Socialstyrelsen har bland annat tagit fram en lista över olämpliga läkemedel och på tio år har antalet äldre som behandlas med läkemedel på den listan minskat med 46 procent.

Personer över 75 år som är ordinerade fem eller fler läkemedel ska, enligt Socialstyrelsens läkemedelshanteringsföreskrift, erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång. På Socialstyrelsens webbsajt och Facebooksida finns information, råd och tips till allmänhet, vårdpersonal och beslutsfattare som vill arbeta mot fallskador.

För alla kan falla - men med enkla metoder och mer kunskap kan risken för fallskador förebyggas.

Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen

Eva Entelius-Melin, projektledare Socialstyrelsen

 

Läs artikeln i Dagens Samhälle