”Anpassade urval bör ha samlad källa”

Publicerad:
Debattreplik av Kristina Bränd Persson, enhetschef Socialstyrelsen, i Dagens Medicin den 8 oktober 2014.

I en debattartikel i Dagens Medicin efterlyser företrädare för Svensk förening för allmänmedicin, Sfam, och Nationella primärvårdsregistret Socialstyrelsens stöd för att kunna hålla hög kvalitet i diagnossättningen inom primärvården.

Socialstyrelsen delar författarnas utgångspunkt. Det är viktigt att beakta kvaliteten i vårddokumentationen, och ett viktigt mål är nationell enhetlighet, hanterbarhet och jämförbarhet för att möjliggöra kunskapsåterföring och kunskapsutveckling inom hälso- och sjukvården.

Detta perspektiv är vägledande för Socialstyrelsens uppdrag om utveckling av en gemensam informationsstruktur för vård och omsorg. Målet är att det på sikt ska finnas en ”heltäckande” källa för varje typ av kunskapsområde. Denna källa ska genom IT-stöd kunna visa upp anpassade vyer eller urval beroende på de behov som användaren har i det aktuella sammanhanget, exempelvis i primärvården.

Det är inte försvarbart i längden att utveckla, underhålla och ge användarstöd för flera parallella system som i grunden har samma syfte. En vägledande princip i vårt uppdrag med terminologi och klassifikationer är bland annat att bevaka ett multiprofessionellt perspektiv så att så många som möjligt kan dra nytta av de produkter som vi tillhandahåller nationellt.

Socialstyrelsen har vid ett flertal tillfällen på regeringens uppdrag utrett möjligheter till att förbättra informationshanteringen i primärvården, och bland annat pekat på behovet av ett samlat utvecklingsarbete kring termer och klassifikationer för att tillgodose olika ändamål. För att nå avsedd effekt behövs ett nära samarbete mellan flera olika intressenter.

Vi samordnar gärna ett arbete i nära samarbete med landsting och regioner, professioner och företrädare för organisationer som exempelvis Sfam för att tillsammans utveckla ett bättre stöd för kvalitet i vårdens dokumentation. Som ett första steg vill vi gärna inbjuda Sfam att under 2015 aktivt medverka till att ta fram ett primärvårdsanpassat urval ur ICD-10-SE.

Kristina Bränd Persson, enhetschef, Socialstyrelsen