Fastställande av könstillhörighet

Många transsexuella eller intersexuella personer ansöker om och får tillstånd att ändra sin könstillhörighet hos Socialstyrelsens rättsliga råd.

För de allra flesta stämmer det biologiska könet och det kön man upplever sig tillhöra överens. Men en del personer (transsexuella och intersexuella) ansöker om att få en ändrad könstillhörighet. Ansökan görs till Rättsliga rådet.

En process i två delar

Processen att ändra könstillhörighet består av två skilda delar, dels en medicinsk utredning och behandling, dels en juridisk ändring av könstillhörigheten, som innebär att folkbokföringen ändras.

Rättsliga rådet prövar alla ansökningar samt lämnar tillstånd till könskorrigerande ingrepp i könsorganen och avlägsnande av könskörtlar (kastrering). Lagen har setts över och flera av de krav som tidigare funnits för att rådet ska kunna fastställa att en sökande tillhör det andra könet har numera tagits bort. Det har gjort att rådets prövning förenklats.

Bakgrund till fastställande av könstillhörighet

En persons könstillhörighet fastställs i de allra flesta fall omedelbart efter förlossningen. Barnets könsidentitet utvecklas i mycket unga levnadsår och för de allra flesta råder en överensstämmelse mellan det biologiska könet och det kön som personen själv upplever sig tillhöra.

Det finns dock en grupp människor där så inte är fallet. I denna grupp finns bland annat de personer som är transsexuella. En transsexuell person har en permanent upplevelse av att hans eller hennes kropp inte motsvarar det kön som han eller hon upplever sig tillhöra. Oftast önskar den som är transsexuell att genom medicinsk inklusive kirurgisk behandling ändra könstillhörighet. Transsexualism är en övergående diagnos. I och med att personen fått ändrad könstillhörighet är han eller hon inte längre transsexuell utan personen anses befinna sig i ”rätt kön”.

En annan grupp personer som kan vara i behov av ändrad könstillhörighet är de med medfödd avvikelse i könsutvecklingen (disorders of sex development DSD), även benämnda intersexuella. Hos en person med medfödd avvikelse i könsutvecklingen är könets kromosomala, gonadala eller anatomiska utveckling atypisk.

För såväl personer med medfödd avvikelse i könsutvecklingen som transsexuella kan det bli aktuellt med en ändring av den könstillhörighet som angetts i folkbokföringen.

Processen

Att ändra en persons könstillhörighet är en process som består av två skilda delar. Den ena delen innefattar den medicinska utredning och behandling som en patient med transsexualism genomgår, så kallad TS-vård. Den andra delen består i en juridisk ändring av könstillhörigheten. Denna del utgör en administrativ process som innebär att uppgifterna om individen i folkbokföringen ändras, efter det att han eller hon ansökt och fått beslut om fastställelse av ändrad könstillhörighet av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor, förkortat Rättsliga rådet.

Rättsliga rådets prövning styrs av lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Lagen reglerar endast den juridiska delen av en ändring av könstillhörigheten, med undantag för att Rättsliga rådet även lämnar tillstånd till könskorrigerande ingrepp i könsorganen och tillstånd till avlägsnande av könskörtlar (kastrering). Den som vill fördjupa sig ytterligare i regelverket kan med fördel även titta i förarbetena till lagstiftningen, särskilt proposition 2011/12:142 och proposition 2012/13:107.

Utveckling

Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall har setts över och moderniserats språkligt och lagtekniskt (vilket framgår av propositionerna ovan). Rättsliga rådets prövning har därmed även förenklats. Bland annat har flera av de krav som tidigare funnits för att rådet ska kunna fastställa att en sökande tillhör det andra könet tagits bort. Antalet ärenden om fastställelse om könstillhörighet har ökat. 2013 avslutades 125 ärenden, 2014 avslutades 189 ärenden och under 2015 avslutades 198 ärenden.

Kontakt

Rättsliga rådet arbetar hela tiden för att processen ska upplevas som smidig. Genom att hålla generösa telefontider ska det till exempel alltid vara enkelt för enskilda att komma i kontakt med Rättsliga rådets kansli. Har du frågor om processen eller regelverket är du varmt välkommen att kontakta kansliets medarbetare. Kontaktuppgifter finner du på vår webbsida om Rättsliga rådet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: