E-hälsorådet

E-hälsorådet är Socialstyrelsens råd för e-hälsa och gemensam informationsstruktur. Rådet har till uppgift att ge vägledning om den gemensamma informationsstrukturen.

Det här gör E-hälsorådet

E-hälsorådet

 • verkar för nationell samsyn
 • ger råd och vägledning för Socialstyrelsen i e-hälsofrågor.

Deltagande organisationer och roller i rådet

Verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som bidrar till att stödja och utveckla användares verksamhet

 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) – arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner
 • representant från socialtjänst, centralt från SKR – kunskap om förutsättningarna för den praktiska användningen av gemensam informationsstruktur
 • representant från region via SKR:s gruppering Nationell samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation – kunskap om förutsättningar för den praktiska användningen av gemensam informationsstruktur
 • Vårdföretagarna – företräder som en arbetsgivar- och branschorganisation sina medlemmar
 • Famna – företräder sina medlemmar som en branschorganisation för idéburen vård och omsorg

Utbildning och forskning inom hälsoinformatik

 • Uppsala universitet
 • Karolinska institutet
 • Linnéuniversitetet

Yrkesgrupper

 • Svenska läkaresällskapet – professionell sammanslutning med syfte att främja medicinsk forskning, utbildning, etik och kvalitet, för utveckling inom hälso- och sjukvården
 • Svensk sjuksköterskeförening – arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling. Arbetar med att utveckla sjuksköterskors utbildning och fortbildning och för utvecklingen av omvårdnadsvetenskapen, omvårdnaden och dess professionella ledning
 • Akademikerförbundet SSR – organiserar socionomer och andra akademiker inom socialtjänst, både privat och offentligt anställda är en part som bland annat har kunskap om dokumentation inom socialtjänsten

Myndigheter

 • E-hälsomyndigheten – den aktör inom strategin som har det nationella samordningsansvaret för strategin inom e-hälsa
 • Läkemedelsverket – läkemedel är generellt en stor fråga för patient-säkerhet och gemensam informationsstruktur kan vara ett verktyg att stärka det ytterligare
 • Inspektionen för vård och omsorg – den myndighet som utövar tillsyn och uppmärksammar brister i dokumentationen

Ledamöter i e-hälsorådet

Socialstyrelsen

 • Mona Heurgren – ordförande
 • Jenny Rehnman – vice ordförande
 • Lotti Barlow – samordnare
 • Niklas Eklöf – enhetschef
 • Magdalena Fresk – tf enhetschef

Akademikerförbundet SSR

 • Josefine Johansson – ledamot

E-hälsomyndigheten

 • Rodabe Alavi – ledamot

Famna

 • Åsa Schwieler – ledamot

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

 • Gustav Rålenius – ledamot

Karolinska institutet

 • Nadia Davoody – ledamot
 • Sabine Koch – ersättare

Linnéuniversitetet

 • Evalill Nilsson – ledamot
 • Tora Hammar – ersättare

Läkemedelsverket

 • Johan Aulin – ledamot
 • Karin Gårdmark Östh – ersättare

Svensk sjuksköterskeförening

 • Emelie Condén Mellgren – ledamot

Svenska läkaresällskapet

 • Mattias Agestam – ledamot
 • Anna Rossander – ersättare

Sveriges Kommuner och Regioner

 • Erika Ericsson – ledamot Nationell samverkansgrupp för hälso- och sjukvård
 • Ännu ej utsedd – ledamot socialtjänst

Uppsala universitet

 • Maria Hägglund – ledamot
 • Åsa Cajander – ersättare

Vårdföretagarna

 • Rikard Johansson– ledamot

Protokoll

Senast uppdaterad:
Publicerad: