Möten och konferenser som vi arrangerar eller medverkar i

Här samlar vi information om de möten och konferenser som vi arrangerar eller medverkar i under Sveriges EU-ordförandeskap 2023.

Styrelsemöte i WHO den 30 januari–7 februari

Världshälsoorganisationens WHO:s styrelsemöte hålls vanligtvis två gånger per år. Socialstyrelsens generaldirektör leder den svenska delegationen till mötet som hålls i Genève, Schweiz. På mötet ansvarar Sverige tillsammans med EU-delegationen för att samordna EU-ländernas positioner i de olika frågor som tas upp.

I delegationen ingår också Socialdepartementet, Sveriges ständiga representation till FN i Genève, Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten och Sida.

Aktuella frågor på mötet

Styrelsen kommer bland annat att diskutera de här frågorna på mötet

  • förberedelserna för ett högnivåmöte i FN om allmän tillgång till vård, som hålls senare i år
  • rehabilitering inom hälso- och sjukvårdssystem
  • den globala strategin om smittskydd
  • krisberedskap
  • välbefinnande och hälsofrämjande arbete
  • förebygga våld mot barn
  • sociala hälsodeterminanter
  • hälsa för funktionsnedsatta
  • nutrition
  • beteendeinsikter rörande hälsa

Mer information om WHO:s styrelse 

Mer information om WHO: s styrelsemöte 

Kontakt Kerstin Carlsson

Sidoevent om genomförande av nationella cancerplaner den 31 januari

Mötet syftar till att diskutera genomförandet av EU:s cancerplan på nationell nivå och hålls på Karolinska institutet. Socialstyrelsen medverkar i plenum i det segment som berör frågor från forskning och innovation till patientnytta. 

Mötet anordnas av Lif, Nollvision cancer och Cancerfonden, tillsammans med Barncancerfonden, Nätverket mot cancer och Lungcancerföreningen.

Kontakt: Natalia Borg

Ordförandeskapskonferens om cancer den 1 februari

Syftet med konferensen är att diskutera EU:s nya cancerplan från 2021. Konferensen fokuserar på tre huvudområden: förebyggande, tidig upptäckt och datadriven cancervård. Socialstyrelsen deltar på konferensen i egenskap av regeringens expertmyndighet med ansvar för nationellt genomförande av EU:s cancerplan.

Socialdepartementet arrangerar konferensen tillsammans med EU-kommissionen.

Mer information om konferensen om cancer hos svenska EU-ordförandeskapet

Kontakt: Kerstin Carlsson

Senast uppdaterad:
Publicerad: