Möten och konferenser som vi arrangerar eller medverkar i

Här samlar vi information om de möten och konferenser som vi arrangerar eller medverkar i under Sveriges EU-ordförandeskap 2023.

Styrelsemöte i WHO 30 januari–7 februari

Världshälsoorganisationens WHO:s styrelsemöte hålls vanligtvis två gånger per år. Socialstyrelsens generaldirektör leder den svenska delegationen till mötet som hålls i Genève, Schweiz. På mötet ansvarar Sverige tillsammans med EU-delegationen för att samordna EU-ländernas positioner i de olika frågor som tas upp.

I delegationen ingår också Socialdepartementet, Sveriges ständiga representation till FN i Genève, Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten och Sida.

Aktuella frågor på mötet

Styrelsen kommer bland annat att diskutera de här frågorna på mötet

 • förberedelserna för ett högnivåmöte i FN om allmän tillgång till vård, som hålls senare i år
 • rehabilitering inom hälso- och sjukvårdssystem
 • den globala strategin om smittskydd
 • krisberedskap
 • välbefinnande och hälsofrämjande arbete
 • förebygga våld mot barn
 • sociala hälsodeterminanter
 • hälsa för funktionsnedsatta
 • nutrition
 • beteendeinsikter rörande hälsa

Mer information om WHO:s styrelse 

Mer information om WHO: s styrelsemöte 

Kontakt Kerstin Carlsson

Sidoevent om genomförande av nationella cancerplaner 31 januari

Syftet med mötet är att diskutera genomförandet av EU:s cancerplan på nationell nivå och hålls på Karolinska institutet. Socialstyrelsen medverkar i plenum i det segment som berör frågor från forskning och innovation till patientnytta. 

Mötet anordnas av Lif, Nollvision cancer och Cancerfonden, tillsammans med Barncancerfonden, Nätverket mot cancer och Lungcancerföreningen.

Kontakt: Natalia Borg

Ordförandeskapskonferens om cancer 1 februari

Syftet med konferensen är att diskutera EU:s nya cancerplan från 2021. Konferensen fokuserar på tre huvudområden: förebyggande, tidig upptäckt och datadriven cancervård. Socialstyrelsen deltar på konferensen i egenskap av regeringens expertmyndighet med ansvar för nationellt genomförande av EU:s cancerplan.

Socialdepartementet arrangerar konferensen tillsammans med EU-kommissionen.

Mer information om konferensen om cancer hos svenska EU-ordförandeskapet

Kontakt: Kerstin Carlsson

Konferens om global hälsa och EU:s strategi för global hälsa 9 februari

Karolinska Institutet arrangerar en konferens kopplad till EU-ordförandeskapet som syftar till att diskutera EU:s roll inom global hälsa och det nya förslaget till en europeisk strategi på området.

Förslaget till strategi förhandlas nu mellan medlemsstaterna och innehåller många områden av vikt för Socialstyrelsens nationella arbete. Bland annat frågor om gränsöverskridande delning av hälsodata, samverkan kring digital hälsa och sexuell och reproduktiv hälsa samt stärkande av hälsosystem på nationell nivå. Som nationell expertmyndighet har vi goda möjligheter att bidra till genomförandet av strategin.

Mer information om konferensen om global hälsa hos Karolinska Institutet 

Om förslag till en europeisk strategi för global hälsa hos europa.eu

Kontakt: Kerstin Carlsson

Högnivåmöte om aktiv och självständig ålderdom 13–14 februari

Vi medverkar vid Socialdepartementets högnivåmöte om aktiv och självständig ålderdom. Mötet fokuserar på att belysa vikten av att möjliggöra ett längre och hållbart yrkesliv och förbättrad äldreomsorg.

Vid mötet kommer kompetensförsörjningsfrågorna vara centrala att diskutera, eftersom det ser så olika ut i alla EU-länder.

För Socialstyrelsen, som har regeringens uppdrag att bidra till stärkt äldreomsorg och förbättrad kompetensförsörjning, är mötet viktigt för att bidra till kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte.

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell är moderator vid mötet.

Mer information om högnivåmöte om aktiv och självständig ålderdom hos EU-ordförandeskapet

Kontakt: Kerstin Carlsson

Högnivåmöte om antibiotikaresistens 6–7 mars

Vi deltar på EU-ordförandeskapets högnivåmöte om antimikrobiell resisten. Mötet syftar till att samla experter och politiska ledare för att diskutera hur EU genom sina medlemsstater och sina institutioner kan samarbeta för att hantera problemet med antimikrobiell resistens. Vår moderna hälso- och sjukvård är beroende av effektiva antibiotika vid t.ex. cancerbehandlingar, transplantationer och operationer för att minska infektionsrisken, och det är helt nödvändigt att de fungerar när de behövs.

Socialstyrelsen arbetar med att minska vårdrelaterade infektioner och kommer vid mötet också att bidra till en utställning utanför möteslokalen om vår utbildning om att förebygga infektioner och våra föreskrifter om vårdhygien.

Socialstyrelsen representeras vid mötet av generaldirektör Olivia Wigzell och av en representant från myndighetens hälso- och sjukvårdsavdelning.

Mer om högnivåmöte om antimikrobiell resistens (AMR) hos europa.eu

Kontakt: Axana Haggar

Konferens om att förebygga våldsbejakande extremism och terrorism den 13–14 mars

Vi medverkar på EU-ordförandeskapets konferens om att förebygga våldsbejakande extremism och terrorism den 13–14 mars, som anordnas av Justitiedepartementet.

Utmaningen med att förebygga extremism och terrorism är stor både på lokal, nationell och global nivå. Syftet med mötet är att diskutera utmaningar och initiativ som används i länderna för att kunna skapa ett effektivt förebyggande arbete. Socialstyrelsen bidrar med att ta fram kunskapsstöd om arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism. 

Mer information konferensen om våldsbejakande extremism och terrorism hos EU-ordförandeskapet

Kontaktperson: Johanna Kumlin

Ordförandeskapskonferens om social trygghet och social inkludering kopplat till frågan om ett tryggt boende 4 april

Vi deltar den 4 april i konferensen om social trygghet och social inkludering och tillgång till ett tryggt boende, som arrangeras av Socialdepartementet. Syftet med konferensen är att belysa hur EU-länderna arbetar med bekämpande av fattigdom och social exkludering, som hemlöshet är ett exempel på.

Socialstyrelsen medverkar i programmet för konferensen, dels genom att arrangera ett seminarium om boende för målgruppen våldsutsatta kvinnor och barn, och dels genom att medverka i Myndigheten för delaktighets seminarium om behov och lösningar för personer med psykosocial funktionsnedsättning.

Mötet är ett bra tillfälle att diskutera arbetssätt och lärdomar mellan EU-länderna och att nå ut med Socialstyrelsens arbete med stöd för att motverka hemlöshet och funktionshinder.

Mer om vårt arbete med hemlöshet

Mer om vårt arbete med funktionshinder

Mer information om konferensen om social inkludering och tillgång till ett tryggt boende hos EU-ordförandeskapet

Kontakt: Johanna Kumlin och Karin Flyckt.

Möte om hbtqi-jämlikhet den 12 april

Vi deltar vid ordförandeskapskonferensen om hbtqi-jämlikhet den 12 april som arrangeras av Arbetsmarknadsdepartementet. Syftet med konferensen är att diskutera hur det går med arbetet att genomföra EU:s hbtqi-strategi, och att utbyta erfarenheter mellan EU-länderna i att uppnå hbtqi-jämlikhet och ickediskriminering senast år 2025.

Socialstyrelsen är en av de elva strategiska myndigheter som ingår i regeringens nationella strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. I regeringens handlingsplan för hbtqi från 2021 utpekas Socialstyrelsen som särskilt ansvarig för målområdet hälsa, vård och sociala tjänster (tillsammans med Folkhälsomyndigheten) och området äldre hbtqi-personer.

Mer information om vårt arbete med hbtqi.

Läs mer om hbtqi-mötet hos EU-ordförandeskapet

Kontakt: Malte Sundberg

Högnivåmöte om ensamhet och dess påverkan på psykisk hälsa den 20–21 april

EU-ordförandeskapet genom Socialdepartementet anordnar den 20–21 april ett högnivåmöte om ensamhet i syfte att diskutera dess påverkan på psykisk hälsa. Ensamhet skapar negativa effekter på psykisk och fysisk hälsa i befolkningen och påverkar välbefinnandet i samhället. Att arbeta med att bryta ensamhet och social isolering är därför en viktig fråga för lagstiftare, och det är därför som EU-kommissionen arbetar med ett tvärsektoriellt förslag om hur psykisk hälsa kan förbättras och ensamhet minskas.

Socialstyrelsen medverkar vid mötet genom generaldirektör Olivia Wigzell, som deltar i en programpunkt om ensamhet och psykisk hälsa tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell. Olivia Wigzell medverkar också i det efterföljande panelsamtalet med representanter från Karolinska Institutet, University of Manchester och olika EU-länder.

Socialstyrelsen arbetar med att minska ensamhet och social isolering, till exempel genom en vägledning för att minska ofrivillig ensamhet hos äldre och genom att fördela statsbidrag till kommuner.

Mer information om mötet om ensamhet hos EU-ordförandeskapet

Kontakt: Michaela Prochazka

Möte för EU:s chefläkare, chefsjuksköterskor och cheftandläkare 9–10 maj

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att inom ramen för arbetet i Världshälsoorganisationen (WHO) utse rollerna

 • chefläkare (Chief Medical Officer),
 • chefsjuksköterska (Chief Nurse Officer) och
 • cheftandläkare (Chief Dental Officer)

Det ingår i rollen som EU-ordförandeland att sammankalla dessa tre roller under ordförandeskapets gång för att diskutera frågor relaterade till professionen. Socialstyrelsen bjuder därför in kollegorna från samtliga EU-länder i två dagar för att diskutera bland annat hur svensk hälso- och sjukvård presterar, EU-frågor inom hälsa som EU:s hälsounion och hälsoprogram, och ett EU-projekt som berör hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning.

Vidare planeras studiebesök i verksamheter rörande de tre professionerna och särskilda sessioner om kunskapsstyrning, patientsäkerhet och tandhälsa. Samtliga frågor utgör centrala delar av Socialstyrelsens nationella arbete.

Mer information om mötet

Om vårt arbete med kunskapsstöd och regler

Om vårt arbete med patientsäkerhet

Om vårt arbete med tandvård

Kontakt: chiefofficer-SE23@socialstyrelsen.se

Internationell konferens om cancer, jämlikhet och EU:s cancerplan den 9 maj

Socialstyrelsen medverkar på en internationell konferens om cancer arrangerad av Karolinska CCC, Sahlgrenska CCC och Skåne CCC i samarbete med Cancerfonden på temat cancer, jämlikhet och EU:s cancerplan den 9 maj.

Generaldirektör Olivia Wigzell medverkar i en paneldiskussion om att minska ojämlikhet i cancervården tillsammans med Cancerfonden, EU-kommissionen och en representant för EU:s Cancer Mission Board. Avdelningschef Natalia Borg deltar också på konferensen.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna genomförandet av EU:s cencerplan och arbetar med att främja en jämlik cancervård i hela Sverige.

Mer information om mötet hos Karolinska

Om uppdrag att samordna det nationella arbetet med att genomföra EU:s cancerplan hos regeringen

Kontakt: Natalia Borg

EU informal National Competent Authority-möte för organdonation och transplantation 16–17 maj

Den 16 och 17 maj kommer Socialstyrelsen att stå värd för ett informellt möte i Stockholm för EUs National Competent Authorities (CA) för organdonation och transplantation. Mötet anordnas med anledning av att Sverige under våren är ordförande i EU:s ministerråd.

Under två dagar kommer ledamöterna att diskutera relevanta ämnen på området, såsom det nordiska perspektivet på frågor rörande donation och transplantation. Mötet kommer även att ta upp hur myndigheter bäst kan stötta och monitorera utvecklingen inom hälso- och sjukvården I dessa frågor.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/45/EU av den 7 juli 2010 om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation

Nationellt Donationscentrum - Socialstyrelsen

Scandiatransplant

Senast uppdaterad:
Publicerad: