Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Den 1 januari–30 juni 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige leder och samordnar arbetet i ministerrådet under den tiden. Här samlar vi information om vårt arbete under ordförandeskapet.

Socialstyrelsen, som regeringens expertmyndighet inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst, kan under ordförandeskapet bidra med 

  • vår kunskap om hur vård och omsorg fungerar
  • vår kunskap om hur vi arbetar med att följa upp hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten
  • hur vi arbetar med att omsätta evidens och beprövad erfarenhet i praktiken
  • hur statistik kan användas för att utvärdera vård och omsorg och följa upp regeringens politik.

Utöver de aktiviteter som regeringen anordnar, och som vi är medbjudna att delta i, arrangerar vi också egna aktiviteter.

Frågor som berör professionen

Vi är en expertmyndighet inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. Det är därför extra viktigt för oss att lyfta frågor som berör hälso- och sjukvårdens och tandvårdens professioner. Vi arrangerar ett möte för alla EU-medlemsstaters chefsläkare, chefssjuksköterskor och chefstandläkare under våren 2023. Under mötet diskuteras bland annat aktuella frågor som berör hälso- och sjukvårdens och tandvårdens viktigaste resurs, personalen.

God vårdhygien mot antibiotikaresistens

Vi prioriterar också frågor om hälsosystemets funktionssätt och långsiktiga motståndskraft mot kriser, samt god och nära vård och arbetet med jämlik hälsa för alla.

På detta tema medverkar vi vid ett högnivåmöte om antibiotikaresistens i mars. En god patientsäkerhet och effektivt arbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner är centrala frågor för oss. 

Dela hälsodata över gränserna

Vi medverkar också tillsammans med E-hälsom

yndigheten i arbetet med att förhandla EU-förordningen om det europeiska hälsodataområdet, vilken påverkar både patientrörligheten och möjligheten att dela hälsodata över gränserna.

Utsatta gruppers behov 

En central fråga är utsatta gruppers behov av vård och omsorg. Vi medverkar därför på en ordförandeskapskonferens om utsatta grupper, som behöver extra insatser från samhället. Vi fokuserar också på social utsatthet bland barn och unga, våldsförebyggande arbete och behovet av att kvaliteten i äldreomsorgen höjs.

Möten och konferenser som vi arrangerar eller medverkar i

Kontakt

Kerstin Carlsson
Senast uppdaterad:
Publicerad: