Vårt uppdrag med covid-19

Socialstyrelsen har en viktig roll i att stötta hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19. Vi stödjer och samordnar regionernas krisberedskap inom hälso- och sjukvård och samverkar därför med landets 21 regioner och deras beredskapsorganisationer och med berörda myndigheter och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Inventerar lägesbilder och behov hos regioner och kommuner

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Länsstyrelserna hämtar vi in lägesbilder och gör sammanställningar av behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel från regioner och kommuner.

Lägesrapporter

Utifrån de lägesbilder som rapporteras in görs olika typer av lägesanalyser som sen sammanställs i lägesrapporter. En del är för internt bruk och för den dagliga styrningen av krishanteringen, medan andra har ett mer långsiktigt fokus eller riktar sig till andra aktörer. Regelbundna lägesrapporter levereras till regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Samordning av stöd

Utifrån Länsstyrelsernas och regionernas behov av stöd samordnar Socialstyrelsen stöd och förmågor från andra aktörer och myndigheter som exempelvis Försvarsmakten och MSB.

Inköp av material

Regionernas och kommunernas ordinarie avtal och rutiner för beställning, leveranser och mottagning av skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel fortsätter i så stor utsträckning som möjligt. Vårt uppdrag är att säkra tillgång till skyddsutrustning och annan materiel i de fall kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om omfördelning inte kan ske regionalt.

Vi köper in sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning på den öppna marknaden och är Sveriges representant i den EU-gemensamma upphandlingen av skyddsutrustning.

Fördelning av nytt material och omfördelning av befintligt material

En ny förordning ger Socialstyrelsen mandat att besluta om regioners och kommuners resursanvändning. I och med den nya förordningen kan Socialstyrelsen nu omfördela befintligt material och fördela nytt material mellan regioner och kommuner. Vi samverkar med MSB, Försvarsmakten och Röda Korset.

Produktion i Sverige av sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning

Vi skriver kontinuerligt nya avtal med svenska företag för att öka produktionen. Det pågår också kontinuerligt dialoger med andra aktörer för att köpa in och öka produktion av material. Vi hämtar in information om hur vi kan hitta nya sätt att producera skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial.

Samordning av intensivvården

Vi har fått i uppdrag att inrätta en samordningsfunktion för intensivvårdsplatser. Syftet är att stödja regionerna i koordineringen av lediga intensivvårdsplatser och att stödja regionerna med att utöka antalet intensivvårdsplatser. Koordineringen stödjs genom att vi dagligen levererar lägesbilder över tillgängliga och upptagna IVA-platser nationellt och per region. Utökandet av IVA-platser sker bland annat genom tillförsel av medicinteknisk utrustning, sjukvårdsmodul och samordnat samarbete med Försvarsmakten.

Arbetar med prognoser och omfall

Tillsammans med Folkhälsomyndigheten arbetar vi med prognoser för intensivvård och tillsammans med vissa regioner arbetar vi med prognoser för behov av vård efter intensivvård. Utöver det utforskar vi andra möjliga scenarier, omfall, som skulle kunna inträffa utöver händelsen med covid-19 och hur det skulle påverka hälso- och sjukvården.

Samlad information för vård och omsorg samt Socialstyrelsens roll i arbetet mot viruset

Senast uppdaterad:
Publicerad: