Behandling av personuppgifter vid praktikansökan

Uppgifterna som du lämnar i din intresseanmälan registreras för Socialstyrelsens räkning i Socialstyrelsens e-posthanteringssystem Outlook.

Vi behandlar följande personuppgifter:

  • Förnamn och efternamn
  • Kontaktuppgifter: e-postadress
  • Svar på frågor i intresseanmälan

Personuppgiftsansvarig

Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vad ska uppgifterna användas till?

Socialstyrelsen använder uppgifterna för att hantera din intresseanmälan i syfte att bedöma om det i verksamheten finns behov och utrymme att ta emot dig som praktikant.

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter i intresseanmälan för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse. Den behandling som sker för att Socialstyrelsen ska tillsätta praktikplatsen sker som ett led i vår myndighetsutövning.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för personalenheten och rekryterande personer inom organisationen. Eftersom Socialstyrelsen är en myndighet blir meddelanden som skickas till oss som huvudregel allmänna handlingar som vid en begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Detta innebär att personuppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Du bör vara aktsam med vilken information du delar i din intresseanmälan. Delge därför endast information som är relevant för den aktuella praktiken. Om du har skyddade personuppgifter kontakta personalenheten.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Samtliga personuppgifter kommer att raderas från Socialstyrelsens e-posthanteringssystem i enlighet med Socialstyrelsens tillämpningsbeslut av Riksarkivets föreskrift (RA-FS 1991:6 med ändring 1997:6 och 2012:2) om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Dina rättigheter som registrerad

Du har enligt dataskyddsförordningen flera rättigheter som registrerad. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag, rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning, rätt att invända mot behandlingen, samt rätt att begära att uppgif-terna flyttas. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller önskar utöva dina rättigheter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud som du når via dataskyddsombud@socialstyrelsen.se eller skicka dina frågor till:

Socialstyrelsen
Postadress: 106 30 Stockholm
Besöksadress: Rålambsvägen 3
Telefon: 075-247 30 00

Senast uppdaterad:
Publicerad: