Personuppgiftsbehandling i forskningsstudie om tidiga insatser för att motverka missbruk och kriminalitet

Regeringen beslutade i april 2019 att ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en forskningsstudie om tidiga insatser för att motverka missbruk och kriminalitet (S2019/01651/FS). Här kan du läsa om hur personuppgifterna inom ramen för forskningsstudien behandlas.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 15 juni 2022. Syftet med studien är att öka kunskapen om de ungdomar som lagförts för brott mot narkotikastrafflagen (1968:64) och om socialtjänstens insatser för denna målgrupp.

Alla publicerade resultat bygger på gruppanalyser där ingen enskild individ kan identifieras.

Vilka personuppgifter behandlas?

I forskningsstudien ingår ungdomar i Sverige födda år 1997-2002 som år 2017 lagfördes för narkotikabrott och deras vårdnadshavare. Studien omfattar cirka 5300 ungdomar och vårdnadshavare.

Uppgifter som behandlas om ungdomen är lagföringar, kön, hälsa (begränsad), läkemedel (begränsad), bostadsplats, födelseland, inkomstkällor, utbildning, placeringar och dödsorsak. För att beskriva ungdomens familjesituation ingår samma eller liknande uppgifter, förutom placeringar, om ungdomens förälder/vårdnadshavare. Uppgifterna är i de flesta fall begränsade till vissa år.

Kompletterande uppgifter om ungdomens vårdbehov, socialtjänstens beskrivning av ungdomens behov, typ och omfattning av insats som tillhandahölls, om ungdomen fullföljde, avbröt eller tackade nej till insats, revidering av ungdomskontrakt eller vårdplan, erkännande av brott samt återaktualisering inom socialtjänsten under åren 2018-2019 samlas in från ett urval av kommuner/socialtjänster.

Vilka bestämmelser gäller för behandlingen av personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen inom studien måste vara förenlig med EU:s dataskyddsförordning. Socialstyrelsen behandlar personuppgifterna som en del i myndighetens utförande av en uppgift av allmänt intresse. Behandling av känsliga personuppgifter, däribland hälsa, är nödvändig för vetenskapliga forskningsändamål. Etikprövningsmyndigheten har godkänt studien (dnr. 2019-05810). Socialstyrelsen har också bedömt att behandlingen inom forskningsstudien är förenlig med dataskyddsförordningen, regeringsformen, Europakonventionen samt rättighetsstadgan.

Hur behandlas uppgifterna?

För att få tillgång till de uppgifter som behövs för att uppnå studiens syfte hämtar Socialstyrelsen in registeruppgifter från Brottsförebyggande rådet och Statistiska centralbyrån för samkörning med uppgifter i Socialstyrelsens egna register (länk till information om behandlingen i våra register). Dessutom används uppgifter från ungdomarnas akter hos socialtjänsten i utvalda kommuner.

Behandlingen sker enligt Socialstyrelsens rutiner om hantering av personuppgifter i forskningsuppdrag. För att undvika att behandla mer personuppgifter än nödvändigt ersätts exempelvis varje persons personnummer eller namn med ett löpnummer. Forskarna som analyserar uppgifterna från registren har därför inte tillgång till personnummer.

Sekretess och säkerhetsskydd

För de uppgifter som ingår i forskningen och som avser enskilds personliga förhållanden gäller absolut sekretess hos Socialstyrelsen, enligt 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) jämte 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Uppgifterna hanteras bara av ett begränsat antal anställda och skyddas av hög teknisk säkerhet. En konsekvensbedömning avseende dataskydd har genomförts, för att säkerställa skyddet för personuppgifterna.

Kontakt

Mer information om studien
Senast uppdaterad:
Publicerad: