Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.2019

Här hittar du alla Socialstyrelsens nyheter publicerade under 2019.

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • "Rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor behöver byggas ut" 2019-04-25 06:00

  Debattartikel av generaldirektör Olivia Wigzell och Iréne Nilsson Carlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen. Publicerad på Dagens Medicins webbplats och i papperstidningen den 25 april 2019.

 • Antidepressiva till äldre kan orsaka rubbningar i hjärtrytmen 2019-04-15 10:00

  Nästan 500 000 personer 65 år och äldre använder läkemedel som är klassade med risk att kunna orsaka en ovanlig men livshotande rubbning i hjärtrytmen. Hälften av dessa läkemedel är antidepressiva preparat. Men förebyggande åtgärder och ökad medvetenhet kan minimera risken att drabbas av så kallad hjärtarytmi.

 • Vård för ryggmärgsskadade föreslås bli nationell högspecialiserad vård 2019-04-11 09:00

  Ett nytt område föreslås bli nationell högspecialiserad vård – vården för ryggmärgsskadade. Detta förslag går nu på remiss. Samtidigt har en lista tagits fram med fler än 250 nya förslag till vad som skulle kunna bli nationell högspecialiserad vård. Bland dessa ska nu sållas ut vilka områden som kan gå vidare till nästa steg.

 • Minskad antibiotikaförskrivning inom tandvården – men stora skillnader 2019-04-10 09:00

  Antibiotikaförskrivningen inom tandvården har minskat med ungefär en tredjedel under perioden 2009-2017. Men det finns stora regionala skillnader i förskrivningen, och även mellan Folktandvård och privata mottagningar. Det visar en statistikrapport från Socialstyrelsen.

 • "Nej, Socialstyrelsen vilseleder inte regeringen" 2019-04-05 12:00

  Debattreplik av enhetschef Jonas Bergström och forskare Elizabeth Åhsberg. Svar på debattartikel av Fredrik Tamsen. Publicerad i Läkartidningen den 5 april 2019.

 • Bättre remisshantering kan korta vårdköer 2019-04-05 10:30

  Väntetiderna i hälso- och sjukvården har försämrats under de senaste åren. Skillnaderna mellan regioner, verksamhetsområden och enheter är fortsatt stora. För att förbättra situationen måste tillgängligheten i vården följas upp bättre. Ett förslag är att utveckla remisshanteringen, det visar Socialstyrelsens analyser.

 • Allt fler får antidepressiva läkemedel 2019-04-03 09:00

  Andelen som får antidepressiva läkemedel fortsätter att öka. Den högsta konsumtionen finns bland dem över 85 år, men den största ökningen har skett bland barn och unga. Det visar ny statistik om läkemedel för 2018 från Socialstyrelsen.

 • På väg mot kortare utredningstider inom cancervården 2019-04-01 14:30

  Införandet av standardiserade vårdförlopp har lett till kortare utredningstider vid misstänkt cancer. För flera cancerformer har också skillnader i väntetider mellan såväl patienter och regioner minskat något, vilket tyder på att utredningstiderna blivit mer likvärdiga. Det framgår av den uppföljning som Socialstyrelsen nu har presenterat.

 • Värmeböljan i fjol ansträngande för socialtjänsten 2019-03-29 11:00

  Förra sommarens extremt långvariga och heta värmebölja var en tuff prövning för den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Enligt en ny utvärdering från Socialstyrelsen säger de flesta kommuner att man klarade utmaningen relativt väl, men att det också var jobbigt och att krisberedskapen behöver förbättras.

 • Riktlinjer ska ge bättre och mer jämlik vård vid psoriasis 2019-03-28 09:00

  Tusentals fler med psoriasis kan nu få tillgång till mycket effektiva läkemedel efter att Socialstyrelsen idag presenterar de första nationella riktlinjerna för psoriasisvård. "Priserna på TNF-hämmare har sjunkit, vilket gjort att fler patienter nu kommer att kunna erbjudas behandling med dessa preparat", säger Alexandra Karlén, projektledare.

 • Ny information om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar 2019-03-27 09:00

  Sömnmedlet zopiklon var den enskilt vanligaste substansen bland alla dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar under perioden 2012-2017. Det är också vanligt med olika kombinationer av substanser. Bland överdoser är olika sorters opioider mest förekommande, visar ny information som Socialstyrelsen nu tillgängliggör.

 • Få funktionshindrade går från daglig verksamhet till jobb 2019-03-19 07:00

  Få funktionshindrade går vidare från daglig verksamhet till arbete eller studier, trots att ett övergripande mål med verksamheten bör vara att utveckla den enskildes möjlighet till arbete. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. Siffror visar också att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans istället får insatsen boende för barn.

 • Risk att daglig verksamhet låser in människor 2019-03-19 06:30

  Debattartikel av Karin Flyckt, sakkunnig och samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen. Publicerad på Dagens Samhälles webbplats den 19 mars 2019.

 • Ej likriktning i rekommendationer 2019-03-14 11:00

  Debattreplik av Mattias Fredricson och Anders Berg i Socionomen 2/2019. Svar på vårdcentralen i Hagfors artikel "Socialstyrelsen blockerar utvecklingen" i Socionomen 1/2019.

 • Långsiktiga satsningar behövs för att hindra att barn far illa 2019-03-14 11:00

  Debattartikel i Socionomen 2/2019 av generaldirektör Olivia Wigzell och enhetschef Annika Öquist, om Socialstyrelsens arbete med den sociala barn- och ungdomsvården.

 • Socialstyrelsen polisanmäler misstänkt fusk med intyg 2019-03-12 15:10

  Socialstyrelsen har nu polisanmält de personer som beviljats sjuksköterskelegitimation i Sverige och där misstanke finns att de har lämnat in examensbevis utfärdade i Rumänien utan att ha närvarat vid utbildningen i den omfattning som krävs.

 • Pilotområden föreslås bli nationell högspecialiserad vård 2019-03-11 13:00

  Nu har de första områdena för nationell högspecialiserad vård utretts av sakkunniga experter. Tre områden föreslås bli nationell högspecialiserad vård: avancerad kirurgi vid endometrios, viss vård inom trofoblastsjukdomar och viss vård inom avancerad fostermedicin. Underlagen från sakkunniggrupperna går nu ut på remiss.

 • Man har minst fem år på sig att klara proven 2019-03-08 17:00

  Debattreplik av Magnus Hultin, Umeå universitet, Nils Danielson, Lunds universitet, Zara Warglo, avdelningschef på Socialstyrelsen och Åsa Wennberg, enhetschef på Socialstyrelsen. Publicerad på Aftonbladets webbplats den 8 mars 2019.

 • Fortsatt personalbrist i hälso- och sjukvården 2019-02-28 09:00

  Det råder fortsatt brist på ett flertal yrkesgrupper inom sjukvården. Nästan alla regioner redovisar brist på sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare och psykologer. Många behöver också fler specialistläkare. I syfte att minska bristen på specialistläkare föreslår Socialstyrelsen en ny stödjande samordningsfunktion för ST-tjänster.

 • Kommunikationshinder försvårar handläggningen av LSS-insatser för barn 2019-02-27 09:00

  Barnets bästa tillvaratas inte i tillräcklig utsträckning vid handläggning av insatser enligt LSS till barn. Brist på kunskap om funktionsnedsättningars konsekvenser och hur man samtalar med barn med kommunikationssvårigheter försvårar arbetet. Det saknas också tillgång till kommunikationshjälpmedel, visar en undersökning som Socialstyrelsen gjort.

 • Se direktsändning från seminarium om högspecialiserad vård 2019-02-21 14:00

  Fredag 22 februari anordnar Socialstyrelsen ett frukostseminarium om framtidens högspecialiserade vård. Seminariet direktsänds på Socialstyrelsens webbplats.

 • Fortsatt stora skillnader i äldres läkemedelsanvändning 2019-02-21 09:00

  Förra året skedde en viss minskning av andelen äldre personer som fick tio eller fler läkemedel. Dessutom minskade andelen äldre som vårdades på sjukhus efter en fallskada. Det råder dock stora skillnader mellan kommunerna. Det visar rapporten Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre.

 • Socialstyrelsen föreslår: Ny vårdform för placerade barn kan ge mer jämlik vård 2019-02-15 09:00

  Sju av tio av de som är placerade i statens särskilda ungdomshem har minst en fastställd psykiatrisk diagnos och närmare hälften har minst två diagnoser. Det fastslås i en ny rapport från Socialstyrelsen som nu föreslår en ny typ av integrerad vård för barn och ungdomar med de allra största vårdbehoven.

 • Nationella riktlinjer för epilepsivården klara 2019-02-11 08:00

  Måndag den 11 februari, på den internationella epilepsidagen, publiceras slutversionen av Socialstyrelsens första nationella riktlinjer för vård vid epilepsi. De ska göra att personer med epilepsi utreds, följs upp bättre och får tillgång till avancerad utredning och behandling.

 • Replik på debattartikeln "Vägled LSS-handläggarna" 2019-01-31 12:00

  Replik på debattartikeln "Vägled LSS-handläggarna" i Socionomen nr 7 2018, av enhetschef Annika Öquist och utredare Carina Wiström Bergstock. Publicerad i Socionomen 31 januari 2019.

 • Goda vårdresultat men fortsatta problem med överbeläggningar 2019-01-31 11:30

  Hälso- och sjukvården i Sverige visar på goda resultat men det finns fortfarande stora regionala skillnader och förbättringsområden. Exempelvis kvarstår problemet med överbeläggningar på sjukhus och utlokaliserade patienter, visar en rapport från Socialstyrelsen.

 • Stark rekommendation för naloxon i nationella riktlinjer 2019-01-29 07:00

  Hälso- och sjukvården bör erbjuda överdosmotgiftet naloxon och utbildning till personer med risk för opioidöverdos. Det är en ny rekommendation i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Socialstyrelsen har också tagit fram ett nationellt informationsmaterial om naloxon.

 • Det är skillnad på praktik och metod 2019-01-22 11:00

  Debattreplik av avdelningschef Jenny Rehnman (KST) och forskare Johan Glad (KST) som svar på krönika i Dagens Samhälle. Publicerad i Dagens Samhälle den 22 januari 2019.