Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Inga entydiga skillnader mellan privat och offentlig äldreomsorg

den 30 maj 2012 kl. 09:00 Pressmeddelande

Det går inte att se några stora och entydiga kvalitetsskillnader mellan privat och offentlig äldreomsorg. Däremot har storleken på den enhet som utför olika insatser till äldre betydelse. Äldre som bor i små särskilda boenden är nöjdare än de som bor i stora boenden, visar en rapport från Socialstyrelsen.

I slutet av december fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att undersöka om det finns skillnader i vården och omsorgen om äldre beroende på om verksamheten drivs i enskild eller kommunal regi. Rapporten bygger på analyser av flera olika datamaterial och tidigare studier.

– Vi kan idag inte se att det finns några stora entydiga skillnader i kvaliteten på vården och omsorgen om äldre beroende på om den bedrivs i enskild eller kommunal regi, säger Lars-Erik Holm, som är generaldirektör på Socialstyrelsen.

Enligt rapporten verkar kommunala utförare vara något bättre i fråga om så kallade strukturmått, som speglar vilka förutsättningar verksamheterna har att ge en god vård och omsorg om äldre. Hit räknas till exempel personaltäthet, utbildning och boendestandard.

Samtidigt tycks enskilda utförare vara något bättre när det gäller så kallade processmått, som visar det arbete som utförs i verksamheterna. Det kan handla om att göra riskbedömningar för att förebygga trycksår hos äldre eller möjligheten för äldre att få välja mellan två maträtter.

– Det finns små skillnader, men de är inte entydiga. Däremot tycks det finnas ett samband mellan storleken på ett boende och hur nöjda de äldre är. Mindre enheter har fler nöjda äldre och anhöriga än större enheter, oavsett om de bedrivs i enskild eller kommunal regi, säger Lars-Erik Holm.

Rapporten visar även:

  • Endast små skillnader i kvalitet framträder när enskilda utförare som är vinstdrivande jämförs med dem som är icke-vinstdrivande. För att kunna dra några säkra slutsatser behövs fördjupande undersökningar.
  • Det finns inte några skillnader mellan regiform och antal ärenden som anmäls till Socialstyrelsen enligt lex Maria, lex Sarah eller från enskilda personer.

– Detta är ett outforskat område. Det behövs fler nationella studier, både om skillnaden mellan enskilda och kommunala utförare samt effekter av konkurrensutsättningen, säger Lars-Erik Holm och framhåller att det alltid är kommunen – oavsett regiform – som ansvarar för att följa upp att äldre personer får den hjälp de behöver och att verksamheterna håller bra kvalitet.

Idag behöver enbart enskilda verksamheter tillstånd från Socialstyrelsen för att få bedriva ett särskilt boende för äldre.

– Men jag tycker att de som bedriver äldreomsorg i kommunal regi borde ha samma krav på sig. Den som ansöker om tillstånd måste till exempel redogöra för verksamhetens utformning, bemanningen och om möjligheten att ge de enskilda äldre inflytande. Ett tillstånd från Socialstyrelsen är ett kvitto på att man har förutsättningar att bedriva en god vård och omsorg om äldre, säger Lars-Erik Holm.