Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Kraven på bemanning i demensomsorgen tydliggörs

den 2 april 2012 kl. 07:00 Nyhet

Socialstyrelsen har tagit fram bindande regler för bemanningen på äldreboenden där personer med demenssjukdom bor. Behoven – inte bemanningen – ska styra vilken omsorg de äldre får. Därför måste kommunerna ta reda på vad var och en behöver och anpassa personaltätheten efter det.

Äldre människor har rätt att få individuellt utformad omsorg utifrån sina behov för att kunna leva ett så tryggt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Det framgår redan av socialtjänstlagen. För att förtydliga detta har Socialstyrelsen tagit fram föreskrifter om kommunernas ansvar för bemanningen i alla särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor. Förslaget till bindande regler skickas ut på remiss i dag.

– Personer med demenssjukdom på äldreboenden har rätt att duscha, äta, gå ut eller lägga sig när de själva behöver. Ingen ska heller behöva ropa på hjälp utan att någon hör. Det är kommunernas ansvar att ge varje individ omsorg utifrån deras behov. För att kunna göra det måste det stå klart vad var och en behöver, men så är det inte alltid i dag, säger Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens generaldirektör.

Kommuner preciserar inte behoven av insatser

I tillsyn och i möten med personal, biståndshandläggare och verksamhetschefer har vi upptäckt att de flesta kommuner inte preciserar vad varje person har rätt att få hjälp med. Socialnämnderna konstaterar i sina biståndsbeslut att personen ska få en plats på ett boende. Men för fyra av fem äldre som bor i särskilt boende anger besluten inte vilka insatser de har behov av.

Därför har Socialstyrelsen tagit fram föreskrifter som bland annat innebär att:

  • Socialnämnden i varje kommun ska se till att alla särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor har tillräckligt med personal för att ge varje individ den hjälp han eller hon behöver.
  • För att beräkna hur mycket personal som är tillräckligt måste socialnämnden ta reda på vilka insatser varje person behöver och fatta beslut om det. Det ska framgå vad insatserna får för praktisk betydelse för den enskilde. På så sätt blir det tydligt för alla inblandade, inklusive anhöriga, vilken hjälp den äldre har rätt till.
  • En boendeenhet där en person med demenssjukdom bor får aldrig lämnas obemannad.
  • Kommunerna måste skärpa kontrollen av alla särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor, både de offentliga och de privata. Socialnämnden ska regelbundet följa upp hur varje enskild person har det och om personalen räcker till.

– Omsorgen ska styras de äldres behov, inte av hur mycket personal det finns eller vilka tider personalen arbetar. Reglerna tydliggör hur äldreboenden där det bor demenssjuka personer måste vara bemannade för att leva upp till lagen, säger Anders Printz, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Brister i bemanningen både dagtid och nattetid

Socialstyrelsens tillsyn har visat att det finns brister i bemanningen av särskilda boenden för demenssjuka. Våra inspektioner av 94 demensboenden runt om i landet hösten 2010 visade att sex av tio inte hade tillräcklig bemanning för att tillgodose de äldres trygghet och säkerhet nattetid. I löpande tillsyn har vi också konstaterat att det fattas personal dagtid.

Vår tillsyn av 169 särskilda boenden under 2011, som nu sammanställs för att presenteras i slutet av maj, tyder på samma sak. Det är ofta bemanningen och inte de äldres dygnsrytm och vanor som styr när insatserna ges.

Föreskrifterna planeras träda i kraft i januari 2013.