Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Cannabismissbruk eller -beroende

 • Tillstånd: Cannabismissbruk eller -beroende
 • Åtgärd: Haschavvänjningsprogrammet (HAP)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden kan minska missbruk eller beroende av cannabis.

Kommentar: Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande. Åtgärden innehåller också inslag av metoder som är inkluderade och rekommenderas i riktlinjerna, det vill säga motiverande samtal och KBT.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Haschavvänjningsprogrammet (HAP) är en psykoedukativ behandling indelad i en medicinsk, en psykologisk och en social fas. Metoden har inslag av återfallsprevention och kognitiva tekniker, och använder motiverande samtalstekniker.

HAP finns i flera olika versioner. I dessa riktlinjer avses det vidareutvecklade program vars målgrupp är personer från cirka 18 år, som har rökt cannabis oregelbundet under en tvåårsperiod eller 3 gånger per vecka i minst 6 månader (eller som har märkt av kognitiva funktionsnedsättningar).

Behandlingen pågår mellan 6–8 veckor, med cirka 18 sessioner och inne-håller bland annat moment som syftar till att öka motivationen att sluta röka cannabis och moment som syftar till att förebygga återfall.

HAP beskrivs i en manual som finns tillgänglig för medlemmar i det nat-ionella cannabisnätverkaet på www.droginfo.com. För att bli medlem i cannabisnätverket behöver man ha genomgått en grundläggande HAP-utbildning på 2 dagar och få 3 halvdagar metodstöd.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid missbruk eller beroende av cannabis kan HAP bidra till minskat missbruk eller beroende för de flesta som erhåller insatsen (konsensus).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information om oönskade effekter från studier. Det finns konsensus att åtgärden inte har negativa effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

En studie från 1995 [1] identifierades som utvärderade effekter av haschavvänjningsprogrammet (HAP). Studien hade en kvasi-experimentell design med mätning före och efter den sex veckor långa interventionen. Deltagarna utgjordes av 15 kroniska cannabisanvändare som sökte vård på en mottagning. Utfallsmåttet var känsla av sammanhang (KASAM) enligt Antonovsky [2]. Medelvärdet på KASAM var för de 15 deltagarna 118 poäng före interventionen och 142 poäng efter interventionen. Denna skillnad var statistiskt säkerställd. Studien saknade dock kontrollgrupp som inte hade fått någon insats, och redovisade inte heller effekter på cannabisanvändandet. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att uttala sig om effekter på KASAM och cannavisanvändning vid HAP.

Konsensusutlåtande

En konsensuspanel bestående av yrkesverksamma personer med erfarenhet av HAP har tagit ställning till följande:

Vid missbruk eller beroende av cannabis kan HAP bidra till minskat missbruk eller beroende

 • för de flesta som får åtgärden: 96 procent (24 av 25 deltagare)
 • för ett av fåtal av de som får åtgärden: 4 procent (1 av 25 deltagare).

HAP vid cannabismissbruk eller -beroende kan ha negativa effekter

 • ja: 0 procent (0 av 24 deltagare)
 • nej: 100 procent (24 av 24 deltagare)

Det fanns konsensus (75 procent eller fler av paneldeltagarna valde samma svarsalternativ) för att HAP kan minska missbruk och beroende och att åtgärden inte har negativa effekter.

Konsensuspanelens uppfattningar om åtgärden

De fördelar med programmet som lyftes av flera deltagare i panelen är att det är strukturerat men ändå möjligt att anpassa till den enskilda individen. Paneldeltagarna menade att det ger en bra möjlighet att på ett pedagogiskt sätt ge information om effekten av cannabis och kopplingen till klientens aktuella symtom. Någon menade dock att programmet är mindre lämpligt för personer med kognitiv nedsättning.

Flera i panelen lyfte programmets intensitet som en styrka. Samtidigt menade några att det kan vara svårt att få till tre träffar i veckan och att programmets omfattning gör att det fordrar mycket resurser, vilket kräver stöd från ledningen. Vid vissa mottagningar kan det även finnas svårigheter att genomföra de urinprover som ingår i programmet.

Flera i panelen lyfte att programmet förutsätter att personen är motiverad och har en önskan och vilja att avsluta sitt cannabismissbruk. De positiva effekterna förutsätter också att personen tillhör målgruppen för programmet, och har upplevt symtom och negativa konsekvenser.

Saknas någon information i studierna eller från konsensusförfarandet?

Välgjorda randomiserade kontrollerade eller kontrollerade studier saknas. Konsensuspanelen värderade inte effekten av HAP i jämförelse med någon annan åtgärd. Påståendena ger heller inget svar om effektstorlek, till exempel antal drogfria dagar.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet

Referenser

 1. Lundqvist, T. Chronic cannabis use and the sense of coherence. Life sciences. 1995; 56(23-24):2145-50.
 2. Antonovsky, A. Unraveling the mystery of health: how people manage stress and stay well. 1. ed. ed. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass.; 1987.

Arbetsdokument

Psykologisk och psykosocial behandling

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00