Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Användning, missbruk eller beroende av cannabis hos ungdomar under 18 år

 • Tillstånd: Användning, missbruk eller beroende av cannabis hos ungdomar under 18 år
 • Åtgärd: Cannabisprogram för ungdomar

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden kan minska användning, missbruk eller beroende av cannabis.

Kommentar: Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande. Åtgärden innehåller också inslag av metoder som är inkluderade och rekommenderas i riktlinjerna, det vill säga motiverande samtal och KBT.

Beskrivning av åtgärden

Cannabisprogram för ungdomar är en vidareutveckling av haschavvänjningsprogrammet (HAP). HAP är en psykoedukativ behandling indelad i en medicinsk, en psykologisk och en social fas. Metoden har inslag av återfallsprevention och kognitiva tekniker, och använder motiverande samtal som samtalsmetodik. Målgrupp för cannabisprogram för ungdomar är ungdomar och unga vuxna som har rökt cannabis men inte i den omfattningen att de bedöms vara i behov av HAP, eller som är för unga för HAP.

Programmet består av introduktionssamtal (1–2 gånger) och tidiga inter-ventioner med föräldrasamtal och samtal med ungdomen och föräldrar tillsammans med ungdomen (sammanlagt 12 samtal). Cannabisprogram för ungdomar finns tillgängligt för medlemmar i cannabisnätverket på www.cannabishjalpen.se. För att bli medlem i cannabisnätverket behöver man ha genomgått en grundläggande HAP-utbildning på två dagar och erhålla tre halvdagar metodstöd.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid bruk, missbruk eller beroende av cannabis hos ungdomar under 18 år kan cannabisprogram för ungdomar bidra till minskat bruk, missbruk eller beroende av cannabis för de flesta som erhåller insatsen (konsensus).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information om oönskade effekter från studier. Det finns konsensus att åtgärden inte har negativa effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Det saknas vetenskapliga studier som har undersökt effekten av cannabisprogram för ungdomar.

Konsensusutlåtande

En konsensuspanel bestående av yrkesverksamma personer med erfarenhet av cannabisprogram för ungdomar har tagit ställning till följande:

Vid användning, missbruk eller beroende av cannabis hos ungdomar under 18 år kan cannabisprogram för ungdomar bidra till minskat bruk, missbruk eller beroende

 • för de flesta som får åtgärden: 94 procent (17 av 18 deltagare)
 • för ett fåtal av de som får åtgärden: 6 procent (1 av 18 deltagare).

Cannabisprogram för ungdomar kan ha negativa effekter för ungdomar under 18 år

 • ja: 0 procent (0 av 16 deltagare)
 • nej: 100 procent (16 av 16 deltagare).

Det fanns konsensus (75 procent eller fler av paneldeltagarna valde samma svarsalternativ) för att cannabisprogram för ungdomar kan minska bruk, missbruk och beroende hos ungdomar under 18 år och att det inte har negativa effekter.

Konsensuspanelens uppfattningar om åtgärden

De fördelar med programmet som lyftes av panelen är att det kombinerar arbetet med familjen med kunskap om drogen för både ungdomarna och föräldrarna, och att programmet anpassats till ungdomarnas erfarenheter.

Det finns uppfattningar om att programmets olika delar med enskilda samtal, föräldrasamtal och familjesamtal är viktiga. Det faktum att en behandlare fokuserar på ungdomen, en på föräldrarna och att båda deltar i familjesamtalen lyfts som en styrka. Samtidigt innebär kravet på två behandlare att programmet blir mer resurskrävande.

Metoden förutsätter att det finns en familj, och någon i panelen menade att den inte är lämplig om föräldrarna har bristande omsorgsförmåga eller om det finns stora konflikter inom familjen. Några lyfte också att det kan krävas bredare insatser för ungdomar med mer avancerad psykosocial problematik och missbruk av flera preparat, och att metoden kan vara för omfattande för ungdomar som endast prövat cannabis någon enstaka gång.

Saknas någon information i studierna eller från konsensusförfarandet?

Randomiserade kontrollerade eller kontrollerade studier saknas. Konsensuspanelen värderade inte effekten av cannabisprogram för unga i jämförelse med någon annan åtgärd. Påståendena ger heller inget svar om effektstorlek, till exempel antal drogfria dagar.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet

Referenser

-

Arbetsdokument

Psykologisk eller psykosocial behandling för ungdomar

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00