Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika

 • Tillstånd: Anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika
 • Åtgärd: Stöd att motivera till behandling i form av a relational intervention sequence for engagement (ARISE)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ger en mycket hög andel som påbörjar och fullföljer behandling, men det vetenskapliga underlaget är begränsat.

Kommentar: Effekten är likvärdig tvångsvård.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

ARISE (från engelskans ”a relational intervention sequence for engage-ment”) är ett stödprogram för anhöriga till personer med missbruk eller beroende som syftar till att stödja de anhöriga att motivera personen med missbruk eller beroende att påbörja behandling.

ARISE inleds med en genomgång av situationen för den anhörige och dennas närstående, och en inventering av nätverket som kan bidra som resurspersoner. Därefter får den anhöriga stöd att bjuda in såväl den närstå-ende som nätverket till ett utvärderingssamtal. I nästa steg mobiliseras nätverket för att stödja varandra att engagera personen som missbrukar. Om detta inte ger resultat kan detta följas av en konfrontation. Skillnaden mot mer uttalade konfrontativa program är att personen som missbrukar känner till de möten som sker och att de alternativ som erbjuds är flexibla. För att utöva ARISE bör behandlaren ha relevant grundutbildning, god kunskap om missbruk och beroende samt adekvat utbildning i metoden. Metoden är beskriven mer detaljerat i Garrett med flera [1].

Vilken effekt har åtgärden?

Vid tillståndet anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika tycks stöd att motivera till behandling i form av ARISE ge

 • att 70–83 procent av de som missbrukar påbörjar behandling, vilket är likvärdigt med både inskrivning i behandling på eget initiativ (self-referrals) och då domstol eller arbetsgivare pressat individen till behandling med hot om fängelse eller arbetslöshet (coerced) (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en högre andel som fullföljer 16 veckors behandling i öppenvård jämfört med de som skrivit in sig på eget initiativ, och lika hög andel som de som pressats av rättsväsendet eller arbetsgivaren att skriva in sig som patient (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas information i studierna om oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Två empiriska studier ingår [1, 2] och i båda dessa är upphovspersonerna James A Garrett och Judith Landau medförfattare. Båda studierna är amerikanska. En är en kontrollerad retrospektiv studie där ARISE jämförts med personer som pressats till vård av rättssystemet eller arbetsgivare, med hot om fängelse eller uppsägning, och med personer som själva initierat sin vård. Eftersom inga av dessa båda intagningsprocesser kan bestämmas genom randomisering, var detta en kvasiexperimentell studie. Den andra studien är en observationsstudie.

En viktig skillnad jämfört med andra insatser, som syftar till att motivera en person som missbrukar att påbörja behandling (JII, Pressure to Change, CRAFT), är att man i ARISE räknar intention-to-treat redan från första samtalet med en anhörig, det vill säga interventionen börjar vid första kontakten. Det betyder att man inte kräver överenskommelse om deltagande som grund för insats, och följaktligen finns inte den selektion som normalt brukar ses. De resultat som redovisas skulle troligen vara ännu starkare i jämförelse med andra insatser, som tillämpar mer traditionell intention-to-treat.

En annan skillnad är att man inte engagerar anhöriga längre tid än vad som krävs för att uppnå syftet att TTP kommer i vård. Det innebär att man inte kan beräkna fullföljande av insats på samma sätt som vid andra insatser. Inte heller finns några målsättningar att påverka missbruket i sig, annat än genom att motivera till behandling, eller att ge stöd kring den anhörige deltagarens egna psykiska problem eller sociala funktion i relation till missbruket.

Studierna visar att ARISE-interventionen är kraftfull när det gäller att motivera personer med missbruk eller beroende att påbörja och delta i behandling och att effekterna uppnås mycket tidigt i processen. En stor del av framgången sker redan i första fasen, det vill säga efter ett telefonsamtal där den anhörige coachats i bemötande.

Saknas någon information i studierna?

Information saknas om hur interventionen påverkar missbruk och den anhöriges mående och sociala funktion. Det saknas även studier utanför USA och av andra än upphovspersonerna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Garrett, J, Landau-Stanton, J, Duncan Stanton, M, Stellato-Kabat, J, Stellato-Kabat, D. ARISE: A method for engaging reluctant alcohol-and drug-dependent individuals in treatment. Journal of Substance Abuse Treatment. 1997; 14(3):235-48.
 2. Landau, J, Stanton, MD, Brinkman-Sull, D, Ikle, D, McCormick, D, Garrett, J, et al. Outcomes with the ARISE Approach to Engaging Reluctant Drug-and Alcohol-Dependent Individuals in Treatment#. The American journal of drug and alcohol abuse. 2004; 30(4):711-48.

Arbetsdokument

Psykosociala stödinsatser

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00