Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika

 • Tillstånd: Anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika
 • Åtgärd: Stöd att motivera till behandling i form av community reinforcement approach and family training (CRAFT)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att åtgärden ger en hög andel som påbörjar behandling och att missbruket minskar. Dessutom ses en minskning av känslomässiga problem och en ökning av social funktion hos de anhöriga.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Community reinforcement and family training (CRAFT) har utformats i anslutning till community reinforcement approach (CRA), och är en manualbaserad intervention som utvecklats i USA för att hjälpa närstående, t.ex. föräldrar, syskon, partners, men även nära vänner, att förmå en person med missbruksproblem att söka och påbörja behandling. Interventionen syftar också till förbättrade familjerelationer och förbättrad hälsa och välbefinnande hos den närstående (oavsett om den missbrukande personen påbörjar behandling eller inte).

CRAFT bygger på icke-konfrontativa och KBT-orienterade terapeutiska strategier. Interventionen utgår från att det är de närstående till personen som missbrukar som har bäst information om sin anhöriges beteendemönster och att de också har möjlighet att påverka personens alkohol- och droganvändning och beslut att gå in i behandling.

Programmet går ut på att den närstående lär sig olika färdigheter för att uppmuntra till drogfrihet, skapa förutsättningar för aktiviteter som kan utgöra ett alternativ till missbruket och för att motivera och stärka den missbrukande personen att påbörja behandling. Interventionen inkluderar också träning i kommunikationsfärdigheter och i att identifiera och hantera (potentiellt) hotfulla och våldsamma situationer.

Programmet inkluderar regelbundna sessioner i öppenvård (vanligen anges tolv sessioner under cirka sex månader i litteraturen) och kan bedrivas antingen i grupp eller individuellt.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid tillståndet anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika ger stöd att motivera till behandling i form av CRAFT

 • att 55–74 procent av de som missbrukar påbörjar behandling, vilket är en högre andel än i psykosocialt stöd i form av al- eller nar-anoninspirerade stödprogram för anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och Johnstons institute intervention (JII) (starkt vetenskapligt underlag)
 • en likvärdig effekt på de anhöriga deltagarnas depressiva problem jämfört med JII men klart sämre effekt jämfört med al- eller nar-anoninspirerade stödprogram (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en likvärdig effekt på de anhöriga deltagarnas ilska, familjesammanhållning, familjekonflikt och lyckliga relationer jämfört med JII eller al- elller nar-anoninspirerade stödprogram (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en högre andel av de anhöriga fullföljer programmet jämfört med JII och nar-anoninspirerade stödprogram, men en likvärdig andel jämfört med al-anoninspirerade stödprogram (starkt vetenskapligt underlag)
 • en sämre effekt på vårdsökande jämfört med fler sessioner (CRAFT plus eftervård) men bättre effekt jämfört med självinstruerande CRAFT som endast genomförs genom litteraturstöd (starkt vetenskapligt underlag).

Vid tillståndet anhörig till person med missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika tycks stöd att motivera till behandling i form av CRAFT ge

 • en likvärdig minskning av missbruket hos personen som missbrukar jämfört med al- eller nar-anoninspirerade stödprogram (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en minskning av depression hos den anhörige jämfört med före insats (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en minskning av ilska, förvirring, trötthet, spänningstillstånd och fysiska symtom hos den anhörige, samt social funktion vad gäller minskade familjekonflikter och ökad sammanhållning och positiva relationer inom familjen, jämfört med före insats (begränsat vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av CRAFT på social situation och hälsa hos personen med missbruk.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga oönskade effekter har redovisats.

Vilka studier ingår i granskningen?

Åtgärden CRAFT för anhöriga eller närstående till personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika har studerats i fyra randomiserade kontrollerade studier [1-4] och i två observationsstudier [5, 6]. Tillsammans omfattar dessa sex studier totalt 453 personer, alla gjorda i USA. Fem av de sex studierna är från samma forskargrupp i New Mexico, i vilken Robert J Meyers, modellens upphovsman, ingår. En enda studie [2] är gjord av ett annat forskarteam, i Pennsylvania. Den är liten och har flera svagheter men är ändå viktig just för att den är oberoende av de övriga. Den är lika tidig som de två första från New Mexico [1, 6], och begreppet CRAFT var då ännu inte lika etablerat. Insatsen beskrivs på likartat sätt som en insats riktad till partner eller nära släkting, men har namnet Community reinforcement training (CRT).

Jämförelser har gjorts dels i förhållande till före insats (pre-post), dels i förhållande till olika andra insatser. I en studie jämförs CRAFT med JII som precis som CRAFT har som främsta mål att genom nära anhöriga motivera personen som missbrukar att inleda behandling [1]. I tre studier jämförs CRAFT med al- eller nar-anoninspirerade stödprogram [1-3]. Al- eller nar-anon är självhjälpsrörelser för anhöriga till alkoholister respektive drogmissbrukande personer. De bygger på samma grundläggande filosofi som anonyma alkoholister (AA) och anonyma narkomaner (NA). De syftar till att hjälpa de anhöriga deltagarna att hantera livet som anhörig till personer med missbruksproblem, och att må bättre själva. al- eller nar-anoninspirerade program har inte som mål att via de anhöriga påverka den missbrukande personen, varken när det gäller inträde i behandling, eller när det gäller att minska missbruk och relaterade problem. Detta bör man hålla i minnet, då de här använts som kontrollgrupp för CRAFT, JII och andra program som har fokus på personen som missbrukar.

Utöver dessa jämförelser så har olika versioner av CRAFT jämförts. Standardprogrammet ges individuellt (eller i grupp) i tolv sessioner. En studie [3] jämförde denna med en utökad version, där deltagarna erbjöds en ledarledd ”eftervård” av ungefär samma omfattning som standardversionen. En annan studie [4] jämförde i stället standardversionen i gruppformat med personer som endast hade tillgång till självinstruerande biblioterapi. Boken ”Getting your loved one sober: Alternatives to nagging, pleading, and threatening” gavs till alla oavsett grupptillhörighet [7].

Två studier [1, 6] vände sig till anhöriga till alkoholister, medan tre studier [2-4] vände sig till anhöriga med drogmissbrukande personer. I samtliga fall motsvarade detta kriteriet för missbruk eller beroende i olika versioner av DSM (DSM-III-R, DSM-IV). Medan fem av studierna har genomförts vid universitet, med deltagare rekryterade via annonser och selekterade utifrån strikta kriterier, så har en studie [5] presenterats som en effectiveness-studie, där insatsen getts vid en öppenvårdsklinik som ett erbjudande till personer i klinikens upptagningsområde, och med bredare acceptans för olikheter. Bland annat exkluderades inte de anhöriga deltagarna som själva hade ett substansmissbruk, såvida de inte injicerade. I denna studie accepterades också att personen som missbrukade hade blandmissbruk. De ursprungliga studierna om CRAFT har av Landau med flera [8] kritiserats för att ha alltför stränga exklusionskriterier. Därför är effectiveness-studien viktig som komplement till övriga studier.

Samtliga studier har inkluderat personer med olika etnisk bakgrund i USA, främst dock spansktalande (s.k. Hispanics), och vita engelsktalande, samt i mindre utsträckning afroamerikaner och ursprungsbefolkning (Native Americans).

Studierna visar att CRAFT är en effektiv metod för att få personen med missbruk att påbörja behandling. Insatsen tycks vara dosrelaterad såtillvida att mer omfattande insatser har större effekt i detta avseende än kortare – eller självinstruerande – insatser av samma slag. Dock lyckas man med fler än hälften även i standardprogrammet, som omfattar max tolv sessioner. CRAFT är i detta avseende – som förväntat – överlägsen Al-Anon och Nar-Anoninspirerade stödprogram som inte har detta mål, men också effektivare än JII som har samma mål. Det finns också viss positiv påverkan på det känslomässiga måendet och den sociala funktionen hos de deltagande anhöriga även om denna påverkan är betydligt svagare (främst avseende depression) än motsvarande i Al-Anoninspirerade stödprogram, som har just detta fokus.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas studier där CRAFT jämförs med ARISE respektive Pressure to Change, som båda har samma mål som CRAFT, men som är betydligt mindre omfattande än CRAFT. Det saknas även studier gjorda utanför USA.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden vid det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Miller, WR, Meyers, RJ, Tonigan, JS. Engaging the unmotivated in treatment for alcohol problems: a comparison of three strategies for intervention through family members. Journal of consulting and clinical psychology. 1999; 67(5):688-97.
 2. Kirby, KC, Marlowe, DB, Festinger, DS, Garvey, KA, La Monaca, V. Community reinforcement training for family and significant others of drug abusers: a unilateral intervention to increase treatment entry of drug users. Drug and alcohol dependence. 1999; 56(1):85-96.
 3. Meyers, RJ, Miller, WR, Smith, JE, Tonigan, JS. A randomized trial of two methods for engaging treatment-refusing drug users through concerned significant others. Journal of consulting and clinical psychology. 2002; 70(5):1182-5.
 4. Manuel, JK, Austin, JL, Miller, WR, McCrady, BS, Tonigan, JS, Meyers, RJ, et al. Community Reinforcement and Family Training: A pilot comparison of group and self-directed delivery. Journal of substance abuse treatment. 2012; 43(1):129-36.
 5. Dutcher, L, Anderson, R, Moore, M, Luna-Anderson, C, Meyers, R, Delaney, H, et al. Community reinforcement and family training (CRAFT): An effectiveness study. Journal of Behavior Analysis in Health, Sports, Fitness and Medicine. 2009; 2(1):82-93.
 6. Meyers, RJ, Miller, WR, Hill, DE, Tonigan, JS. Community reinforcement and family training (CRAFT): Engaging unmotivated drug users in treatment. Journal of substance abuse. 1998; 10(3):291-308.
 7. Meyers, RJ, Wolfe, BL. Get your loved one sober: Alternatives to nagging, pleading, and threatening: Hazelden Publishing; 2013.
 8. Landau, J, Garrett, J, Shea, RR, Stanton, MD, Brinkman-Sull, D, Baciewicz, G. Strength in numbers: The ARISE method for mobilizing family and network to engage substance abusers in treatment. The American journal of drug and alcohol abuse. 2000; 26(3):379-98.

Arbetsdokument

Sociala stödinsatser

 

Kontakt

Stefan Brené
075-247 30 00