Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Artros i knä och höft

 • Tillstånd: Artros i knä och höft
 • Åtgärd: Utbildning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att effekten av åtgärden på effektmåtten smärta och funktion bedöms som liten. Det finns andra åtgärder (se under rubriken ”Relaterat” till vänster) som har bättre effekt och därför bör användas i första hand vid artros i knä och höft.

Hur allvarligt är tillståndet?

Vid artros finns en liten till stor risk för försämrad funktion och livskvalitet samt förtida död. Risken för förtida död ökar, särskilt i hjärt- och kärlsjukdom, vid ökande nedsättning av gångförmågan.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:

 • Vid artros har utbildning en liten effekt på smärta och funktion jämfört med ingen eller sedvanlig behandling (måttlig evidensstyrka).

Artros är ett symtomgivande stadium av långsamt fortskridande ledförändringar med broskförlust och nybildning av ben vid ledkanterna. Smärta och nedsatt funktion är vanligt, men sambandet mellan grad av ledförändringar och symtom är svagt. Behandlingen inriktas på att lindra smärtan och förbättra funktionen.

Litteratursökning identifierade en systematisk översikt med metaanalys som inkluderat 14 randomiserade studier där effekten av information/utbildning utvärderat [1]. Minst 3884 personer med artros deltog. Interventionsgrupperna fick utbildning och information om målen med artrosbehandling (aktiv behandling i motsats till passiv samt följsamhet med behandling) samt om vikten av en god livsstil (måttlig fysisk aktivitet, viktreduktion och vid behov andra former av ledavlastning). Kontrollgrupperna fick ingen behandling, alternativt aktiv behandling.

Effektmåtten som redovisas i studierna är smärta och funktion. Metaanalysen visar att åtgärden har en liten effekt på smärta, effektstorlek: -0,06 (95-procentigt konfidensintervall: -0,1 till -0,02) och funktion, effektstorlek: -0.06 (95-procentigt konfidensintervall: -0,1 till -0,02).

Det framgår inte av översikten vilka skalor som använts för att mäta smärta och funktion. Inte heller redovisas kön, ålder, grad av artros, vilken led som var drabbad eller hur många patienter som ingick i interventions- respektive kontrollgrupper.

Hälsoekonomisk bedömning

Den hälsoekonomiska effekten går inte att bedöma, eftersom Socialstyrelsen har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Chodosh, J, Morton, SC, Mojica, W, Maglione, M, Suttorp, MJ, Hilton, L, et al. Meta-analysis: chronic disease self-management programs for older adults. Ann Intern Med. 2005; 143(6):427-38.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning (inklusive tabeller)