Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Typ 2-diabetes med måltids- och basinsulinbehandling och problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi

 • Tillstånd: Typ 2-diabetes med måltids- och basinsulinbehandling och problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi
 • Åtgärd: Kontinuerlig subkutan glukosmätning med intermittent avläsning (FGM)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, men patientgruppen är heterogen. Åtgärden minskar tiden i hypoglykemi och kan därför vara bra för patienter som behöver den effekten. Det vetenskapliga underlaget visar en mindre effekt på behandlingstillfredsställelse men klinisk erfarenhet hos medverkande experter talar för hög patientnöjdhet. Det finns god hälsoekonomisk evidens för måttlig kostnad per QALY.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

God glukoskontroll är avgörande för att minska risken för diabeteskomplikationer. Typ 2 diabetes är en progressiv sjukdom där insulinbehandling blir aktuellt när annan behandling inte längre räcker för att uppnå god glukoskontroll eller inte tolereras på grund av biverkningar. De personer som avses i denna frågeställning får flerdosbehandling med insulin, det vill säga både långtidsverkande insulin och måltidsinsulin.

Vid insulinbehandling är frekventa glukosmätningar varje dygn en nödvändig förutsättning för att styra behandlingen och uppnå god glukoskontroll. Glukosmätningarna utgör dessutom en säkerhetsåtgärd för att undvika allvarlig hypoglykemi. Glukos kan mätas med kapillära blodprover eller kontinuerligt via en subkutan sensor som ger ett glukosvärde i realtid, en riktning på glukoskurvan och hur det har sett ut bakåt i tiden. Det finns i dag produkter för kontinuerlig sensorbaserad glukosmätning med larm (realtids-CGM) och utan larm (CGM med intermittent skanning, FGM).

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid typ 2-diabetes med måltids- och basinsulinbehandling och problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi ger kontinuerlig subkutan glukosmätning med intermittent avläsning (FGM)

 • ingen effekt på HbA1c (0,3 mmol/mol) efter 6 månader jämfört med kapillär glukosmätning (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på tid inom målområde (-0,2 tim/dygn) efter 6 månader jämfört med kapillär glukosmätning (begränsat vetenskapligt underlag)
 • 43 % mindre tid i hypoglykemi (37 minuter mindre per dygn) efter 6 månader jämfört med kapillär glukosmätning (begränsat vetenskapligt underlag)
 • högre behandlingstillfredställelse med 4 poäng men ingen skillnad i uppfattad frekvens hyper- eller hypoglykemi mätt med Diabetes Treat-ment Satisfaction Questionnaire change efter 6 månader jämfört med kapillär glukosmätning (begränsat vetenskapligt underlag).
 • ingen effekt på livskvalitet mätt med Diabetes Quality of Life, DQoL (0 poäng) och diabetes distress scale (0,2 poäng) efter 6 månader jämfört med kapillär glukosmätning (begränsat vetenskapligt underlag).

Det kan inte heller uteslutas att effekten och nyttan av FGM på tid i hypoglykemi kan bli högre för patienter med mer uttalade problem med hypoglykemi på motsvarande sätt som vid typ 1-diabetes. Sammantaget förefaller FGM ge en kliniskt relevant effekt på tid i hypoglykemi jämfört med kapillär glukostestning för patienter med typ 2-diabetes som behandlas med måltids- och basinsulin och som har problem av återkommande hypo- eller hyperglykemi.  Det syns ingen förbättring i livskvalitet och förbättringen i behandlingstillfredsställelse har tveksam klinisk betydelse.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Personen som använder sensorer måste vara väl förtrogen med att sensorn mäter vävnadssocker och inte blodsocker och att det finns en risk för att tekniska problem kan uppstå med sensorn. Om så sker måste blodsockervärdet kontrolleras med kapillär mätning. Sensorn som i dag finns tillgänglig för FGM behöver inte kalibreras. Med denna sensor finns det ingen möjlighet att få larm vid för höga eller låga glukosvärden. Vid all sensoranvändning kan hudreaktioner förekomma till följd av att personen inte tål själva häftan. Kunskap och olika åtgärder kan minska dessa problem. Hudinfektioner förekommer men är ovanligt. Hudreaktioner förekommer i den inkluderade studien [1] och diskuteras i artikeln och redovisas tydligt i supplementmaterial.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en randomiserade studie [1]. Slutsatserna baseras på 224 vuxna personer med typ 2-diabetes med insulinbehandling och behandlingsproblem för effektmåtten HbA1c, tid i hypoglykemi, tid inom målområde, livskvalitet och behandlingstillfredställelse. Interventionsgruppen, n=149, erhöll behandling med FGM. Kontrollgruppen, n=75, erhöll sedvanlig vård med kapillär glukosmätning. De använde kapillära glukostester i genomsnitt 3,8 gånger per dag under studietiden.

Till den inkluderade studien hör en uppföljningsstudie på ytterligare 6 månader [2]. Den togs dock inte med i granskningen då den saknade kontrollgrupp. En systematisk översikt lästes i fulltext [3] men exkluderades då den inte överensstämde med den aktuella frågeställningen. Ytterligare en studie exkluderades på grund av att den inte stämde överens med frågeställningen [4]. Det var en retrospektiv fall-kontroll studie från Indien med 2 339 patienter med typ 2-diabetes och lika många kontroller matchade för ålder, kön och HbA1c vid baslinjen. I studien användes FGM blindad för patienten och med avläsningar av ambulatory glucos profile (AGP) på diabetesklink varannan vecka, vilket inte stämmer överens med den aktuella frågeställningen.

Inga pågående studier har identifierats.

Saknas någon information i studierna?

Det finns otillräcklig information avseende långtidseffekter på blodglukos-nivåer, hypoglykemi och HbA1c.

Hälsoekonomisk bedömning

Kontinuerlig subkutan glukosmätning med intermittent avläsning (FGM) jämfört med teststickor (SMBG) vid typ 2-diabetes med måltids- och basinsulinbehandling och problem av återkommande hyper- eller hypoglykemi har en måttlig kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår. God hälsoekonomisk evidens. Underlaget bygger på svenska data från Nationella diabetesregistret och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV:s) analys.

Referenser

 1. Haak, T, Hanaire, H, Ajjan, R, Hermanns, N, Riveline, JP, Rayman, G. Flash Glucose-Sensing Technology as a Replacement for Blood Glucose Monitoring for the Management of Insulin-Treated Type 2 Diabetes: a Multicenter, Open-Label Randomized Controlled Trial. Diabetes therapy : research, treatment and education of diabetes and related disorders. 2017; 8(1):55-73.
 2. Haak, T, Hanaire, H, Ajjan, R, Hermanns, N, Riveline, JP, Rayman, G. Use of Flash Glucose-Sensing Technology for 12 months as a Replacement for Blood Glucose Monitoring in Insulin-treated Type 2 Diabetes. Diabetes therapy : research, treatment and education of diabetes and related disorders. 2017; 8(3):573-86.
 3. Taylor, PJ, Thompson, CH, Brinkworth, GD. Effectiveness and acceptability of continuous glucose monitoring for type 2 diabetes management: A narrative review. Journal of diabetes investigation. 2018; 9(4):713-25.
 4. Anjana, RM, Kesavadev, J, Neeta, D, Tiwaskar, M, Pradeepa, R, Jebarani, S, et al. A Multicenter Real-Life Study on the Effect of Flash Glucose Monitoring on Glycemic Control in Patients with Type 1 and Type 2 Diabetes. Diabetes technology & therapeutics. 2017; 19(9):533-40.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning – Glukoskontroll