Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Tjock- eller ändtarmscancer, inför permanent stomi

 • Tillstånd: Tjock- eller ändtarmscancer, inför permanent stomi
 • Åtgärd: Anläggande av profylaktiskt nät

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Avgörande för rekommendationen är att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

Kommentar: Studier pågår.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig sammanvägd svårighetsgrad eftersom det har en måttlig påverkan på livskvalitet och liten påverkan på livslängd.

Tillståndet är vanligt och innebär betydande fysisk och psykisk belastning för patienten. Livshotande komplikation (inklämning) är ovanlig.

Ett parastomalt bråck ger i många fall endast ringa kosmetiska besvär. I mer uttalade fall förekommer svårigheter att bära normal klädsel samt bandageringsproblem med läckage vid stomiplattan. Mera sällsynt är inklämningsattacker där framför allt tunntarm tränger ut i bråcksäcken bredvid stomitarmen. Det är framför allt patienter med bandageringsproblem som blir föremål för korrigerande kirurgi samt patienter med inklämning som också kan bli föremål för akut kirurgi. Operation av parastomala bråck har i tidigare litteratur uppvisat höga risker för återfall. Optimala effektmått skulle vara patientupplevelse av stomifunktion samt frekvens av korrektionskrävande kirurgi.

Vilken effekt har åtgärden?

Slutsatser:

För personer med tjock- eller ändtarmscancer och inför anläggande av permanent stomi ger profylaktiskt nät

 • minskad risk för parastomalt bråck, 42 procents riskreduktion, (mycket låg evidensstyrka)
 • minskad risk för behov av korrektionskrävande kirurgi, 13 procents riskreduktion (mycket låg evidensstyrka).

Vilka studier ingår i granskningen?

Granskningen utgår från två systematiska översikter [1, 2]. Dessa bygger på tre mindre randomiserade studier med parastomalt bråck som effektmått. Dessutom beskrivs ett antal serier där profylaktiskt nät lagts in utan randomisering. Hur stort antal patienter som behövt korrigerande kirurgi beskrivs i några av studierna. Uppföljningen i flera av studierna är relativt kort. De randomiserade studierna innefattar totalt 129 patienter.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det finns potentiellt allvarliga biverkningar som innefattar fistel mellan tarm och bukvägg, erosion av stomitarmen orsakad av nätet och infektion i nätet. Dessa händelser är ovanliga och inga säkra slutsatser kan dras utifrån det relativt lilla material som har presenterats. Detta gäller även om de studier som skett utan randomisering medräknas.

Saknas någon information i studierna?

Det viktiga effektmåttet patientupplevelse av stomifunktion saknas. Antalet händelser med korrektionskrävande kirurgi är mycket lågt, varför detta effektmått är mycket osäkert i dessa studier. Beskrivningen av randomiseringsförfarandet är ofullständigt i åtminstone två av studierna liksom beskrivningen av kontroll av effektmått där blindningen är tveksam. Studier pågår, bland annat i Sverige, varför ytterligare information kommer att erhållas.

Hälsoekonomisk bedömning 

Socialstyrelsen har inte bedömt den hälsoekonomiska effekten för den aktuella åtgärden hos det specifika tillståndet.

Referenser

 1. Tam, KW, Wei, PL, Kuo, LJ, Wu, CH. Systematic review of the use of a mesh to prevent parastomal hernia. World J Surg. 2010; 34(11):2723-9.
 2. Wijeyekoon, SP, Gurusamy, K, El-Gendy, K, Chan, CL. Prevention of parastomal herniation with biologic/composite prosthetic mesh: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Am Coll Surg. 2010; 211(5):637-45.

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial för vetenskaplig granskning - kirurgi vid tjock- och ändtarmscancer

 

Kontakt

Mina Abbasi
075-247 35 35