Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Sprututbyte

Målet med sprututbytesverksamhet är att förebygga spridning av blodsmitta som hiv, hepatiter och andra blodburna infektioner bland personer som injicerar droger. Sprututbytesverksamheterna arbetar även med att motivera de som deltar i programmet att bryta sitt missbruk och att ta emot vård och behandling.

Lagändring om sprututbyte träder i kraft 1 mars 2017

Lagändringen har som syfte att förbättra tillgången till sprututbyte i hela landet för personer som lever med ett injektionsmissbruk. Ändringen innebär bland annat att åldersgränsen för sprututbytesprogrammet sänks från 20 till 18 år. Ändringen innebär även att landstingen blir ensam huvudman för sprututbytesverksamheten och att det kommunala vetot tas bort.

Sprututbytesprogram

Våren 2017 fanns sprututbytesverksamheter i drygt en tredjedel av landstingen och  flera landsting har beslutat om att starta verksamheter under året. 

Sprututbytesprogram har två huvudmål: 

  • Förebygga spridningen av blodburna infektioner bland personer med ett etablerat injektionsmissbruk.
  • Programmet ska skapa en kontaktyta för personer med injektionsmissbruk mot hälso- sjukvården, socialtjänsten samt motiveras till rehabilitering och ett narkotikafritt liv.

Sprutbytesprogrammet ska ge information och erbjuda provtagning och vaccinationer

Personer som deltar i sprututbytet ska få information om smittrisker och hur man skyddar sig mot smitta, om risker med narkotikamissbruket och erbjudande om samtalskontakt, avgiftning, vård, behandling samt eftervård och stöd. Det förutsätter därför att det finns ett etablerat samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt en väl fungerande vårdkedja för personer som missbrukar narkotika.

Det ska också finnas tillgång till barnmorska för missbrukande kvinnor som kan erbjuda graviditetstest och rådgivning om preventivmedel.

Besökarna ska erbjudas vaccinationer mot hepatit B enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regelbundet erbjudas rådgivning och provtagning avseende hiv, hepatit B och hepatit C.  

Ansök om tillstånd att bedriva sprututbytesverksamhet

Det landsting som vill bedriva sprututbytesverksamhet ska ansöka om tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet för verksamheten.

Smittskyddsverksamheten regleras i Smittskyddslagen

Folkhälsomyndigheten ansvarar för nationell smittskyddssamordning och ska bidra till ett effektivt smittskydd i landet genom sjukdomsövervakning, beredskap, diagnostik och kunskapsstöd.

Workshop om sprututbytesverksamhet

Den 10 oktober 2017 arrangerade Socialstyrelsen en workshop om sprututbytesverksamhet. Representerade på workshopen var dels landsting som har ett etablerat sprututbytesverksamhet, dels de som nyligen har öppnat verksamhet men även landsting som inte i dagsläget har något sprututbyte. Ta del av minnesanteckningar från träffen här.