Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Hälsofrämjande arbete – i praktiken

Du har sökt på ett kursämne. Kursämnet beskriver den kompetens inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser.


Handledaren bedömer tillsammans med ST-läkaren i varje enskilt fall om det är relevant för ST-läkaren att delta i en eller flera kurser i ämnet.

Vill du söka efter fler kursämnen, gå till Sök kursämnen för ST

Hälsofrämjande arbete – i praktiken

Målgrupp: När i utbildningen: Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17: Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8:
Allmänmedicin Till stor del: 21
Till viss del: 3, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 14 
Till stor del: b2, c12
Till viss del: c1, c3, c4, c6, c7, c10
Barn- och ungdomsmedicin Till stor del: 1, 21
Till viss del: 13, 14, 15, 18 
Till stor del: b2, c1
Socialmedicin Till stor del: 7
Till viss del: 2, 5, 12, 14
ej tillämpbar
Arbets- och miljömedicin Till stor del: 10, 13, 15
Till viss del: 1, 6, 7 
Till stor del: c6, c7, c8
Rehabiliteringsmedicin Till stor del: 2, 3, 4, 13, 15
Till viss del: 9, 10, 11, 12 
ej tillämpbar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren praktiskt ska kunna tillämpa hälsofrämjande metoder i arbetet, på individ-, grupp- och samhällsnivå

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Sammanfatta definitioner och teorier om hälsa inklusive salutogenes (hälsans ursprung).
  • Beskriva primär, sekundär och tertiär prevention (hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och rehabiliterande insatser).
  • Beskriva olika pedagogiska metoder och patientcentrerade arbetssätt för hälsofrämjande arbete.
  • Problematisera definitioner av frisk, funktionshindrad och sjuk.
  • Beskriva läkarens roll i hälsofrämjande arbete för individer, grupper, organisationer och samhälle.
  • Beskriva och jämföra levnadsvanors (alkohol, droger, tobak, mat, fysisk aktivitet, stress sömn och sex) betydelse för individens hälsa och för folkhälsan.
  • Översiktligt beskriva den sociala fördelningen av hälsa och konsekvenser vid intervention.
  • Beskriva hälsofrämjande insatser och aktörer under olika skeden av livet.
  • Beskriva vaccinationsprogrammet inom BVC- verksamheten samt dess betydelse som ”det goda exemplet”.

 

Kontakt