Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Sök kursämnen – ett utbildningsstöd för ST

Här kan du söka efter kursämnen till läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). Ett kursämne beskriver de kompetenser inom ett specifikt område som en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser.

Kursämnen fungerar som ett utbildningsstöd för ST-läkare, handledare och kursarrangörer och syftar till att skapa goda förutsättningar för kompetensut-veckling och utveckling av utbildningsinsatser under ST.

Du kan läsa mer om kursämnen och deras användningsområden på sidan Om kursämnen som utbildningsstöd

I filtreringsalternativen till höger kan du avgränsa ditt sökområde. För att få upp alla alternativ mellan dina sökningar så måste du klicka på ”Rensa”


Kursämne
Abdominellt ultraljud för gastroenterologer
Abdominellt ultraljud för gastroenterologer.
Abort, antikonception och missfall
Accesskirurgi
Affektiva och psykotiska syndrom inom Barn- och ungdomspsykiatri
Affektiva sjukdomar
Akut barn- och ungdomspsykiatri
Akut kardiologi
Akut neurologi
Akut och kronisk hjärtsvikt inklusive pulmonell hypertension
Akut och kronisk kranskärlssjukdom
Akut och kronisk leversjukdom
Akut och kronisk njursvikt för njurmedicin
Akut och kronisk smärta
Akut och kronisk smärta hos barn och ungdomar
Akut onkologi
Akut psykiatri
Akut traumaomhändertagande
Akuta förvärvade skador och sjukdomar i CNS hos barn och ungdomar, inklusive rehabilitering
Akuta skador och kroniska tillstånd relaterade till fysisk aktivitet
Akuta, livshotande infektioner för infektionsläkare
Akutgeriatrik
Akutkirurgi
Akutmedicin
Akutpediatrik
Allergologi för internmedicinare
Allergologi och lungmedicin
Allmänmedicinskt arbetssätt
Anafylaxi
Anafylaxi hos barn och ungdomar
Anatomi, fysiologi, embryologi (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet)
Anatomi, histologi och embryologi för patologer
Andningssvikt, hemrespirator, oxygen och sömnapné
Andningsvägarnas sjukdomar (larynx, trachea, bronker)
Andrologi
Anestesi och intensivvård för kirurger
Anestesiologiska och neurokirurgiska smärtbehandlingar
Aneurysm och aortadissektion
Angiologi-arteriella och venösa sjukdomar
Antibiotika och antivirala medel
Antimikrobiell behandling med fokus på antibiotika och antivirala medel
Antimikrobiell terapi
Arbetets sjukdomar
Arbetsfysiologisk diagnostik
Arbetsnära rehabilitering
Arbetssätt och kommunikation för allergologer
Artritsjukdomar
Arytmi - Diagnostik och behandling hos barn och ungdomar
Arytmier
Astma och KOL – Obstruktiva lungsjukdomar för lungmedicinare
Avancerad smärtbehandling
Bakteriella och virala CNS-infektioner
Barn- och neuroortopedi
Barn- och ungdomshabilitering
Barn- och ungdomspsykiatri
Barn- och ungdomspsykiatri för ST-läkare i psykiatri
Barn- och ungdomsreumatologi
Barn som far illa
Barnaudiologi
Barnet med flerfunktionsnedsättningar
Barnets normala tillväxt och utveckling
Barnfoniatri
Barnhälsovård - barns utveckling och hälsa 0-5 år
Barnkardiologi
Barnmedicin inklusive barnneurologi med habilitering för barn- och ungdomspsykiatri
Barnonkologi och hematologi
Barnpatologi
Barnreumatologi
Barnurologi
Barnögonsjukdomar och skelning
Basal akutsjukvård
Basal endoskopi
Basal immunologi
Basal kirurgisk teknik
Basal kirurgisk teknik
Basal Kirurgisk Teknik (BKT)
Basal klinisk färdighet
Basal neurofysiologi och mätteknik
Basal radiologisk teknik och fysik
Basal ÖNH - Klinisk anatomi, fysiologi och kirurgisk teknik
Behandlingsprinciper för malign hematologi
Ben- och mjukdelspatologi
Benign hematologi
Bensår
Beteendestörningar inom Barn- och ungdomspsykiatri
Bild- och funktionsdiagnostik
Bild- och funktionsdiagnostik av hjärtat
Binjurens sjukdomar och endokrin hypertoni
Biverkningar
Bronkoskopi: Teori och praktik för bronkoskopiinriktade läkare
Bråck
Bröstkirurgi
Bröstpatologi
Bröstradiologi
Bäckenbotten
Cancer
Cerebral pares
Cerebral pares och tetraplegi för handkirurger
CVI - Cerebral Visual Impairment
Cytologisk diagnostik
Databaser och programvaror
De stora tumörsjukdomarna (bröst-, kolorektal-, prostata- och lungcancer)
Degenerativ ledsjukdom
Degenerativa sjukdomar (centrala nervsystemet, ryggen och öron- näsa-halsområdet)
Demenssjukdomar
Den akut sjuka patienten
Den allvarligt sjuka patienten
Dermatologi för allergologer
Dermatologi för barn- och ungdomsallergologer
Dermatologi hos barn och vuxna – ur ett allergologiskt perspektiv
Dermatologi och venerologi för allmänmedicin
Dermatopatologi
Det svåra samtalet
Diabetes mellitus
Diabetes och endokrinologi för internmedicinare
Diagnostik och behandling av hudtumörer
Diagnostiska metoder
Diagnostiska metoder inom Barnkardiologi
Diagnostiska system och metodik inom barn- och ungdomspsykiatri
Dialysbehandling vid akut och kronisk njursvikt
Differentialdiagnostik
Differentialdiagnostik och sannolikhetsbedömning
Dopning inom idrott och samhälle
Ekokardiografi
Endokrin patologi
Endokrina organ
Endokrinkirurgi
Endokrinologi
Endokrinologi och diabetes under adolescensen
Endokrinologi, hematologi och metabola sjukdomar
Endokrinologi, metabola sjukdomar och diabetes
Epidemiologi
Epidemiologi och medicinsk statistik
Epidemiologi och prevention
Epidemiologi, uppföljning och register vid ögonsjukdomar
Epilepsi
Epilepsi för kliniska neurofysiologer
Epilepsi för neurologer
Epilepsi hos barn och ungdomar
Estetik och funktionella besvär
Etik
Etik och förhållningssätt för rättsläkare
Etisk analys och reflektion
Etiska frågor inom njurmedicin
Exponering i arbetslivet och i den allmänna miljön
Fall hos äldre
Folkhälsa inklusive ojämlikhet i hälsa
Fosterkardiologi
Fosterövervakning
Frakturer i hand och handled
Funktionell mag- tarmsjukdom och motilitetsstörningar
Funktionell neurokirurgi
Funktionella rubbningar och avflödeshinder i nedre urinvägar
Fysiologisk gastrointestinal diagnostik
Fysiologisk hjärtdiagnostik
Fysiologisk kärldiagnostik
Fysiologisk lungdiagnostik
Fysiologisk njur- och urinvägsdiagnostik
Födoämnesöverkänslighet
Födoämnesöverkänslighet hos barn och ungdomar
Fördjupningskurs kronisk njursvikt (inklusive epidemiologi och prevention)
Förebyggande barnhälsovård
Företagshälsovård
Författningar med vårdhygienisk relevans
Försäkringsfrågor för audiologer
Försäkringsmedicin och rehabilitering
Förvärvade genetiska sjukdomar
Förvärvade hjärtsjukdomar hos barn och ungdomar
Förvärvade klaffel, aortasjukdom och hjärttumörer
Gastroenterologi och hepatologi för internmedicinare
Gastroenterologi, hepatologi och nutrition
Gastrointestinal och abdominell radiologi
Generell riskbedömning inom rättspsykiatri och kriminalvård avseende risk för återfall i brottslighet
Genetisk nomenklatur
Genetisk vägledning
Genetiska begrepp och mekanismer
Gerontologi – det normala åldrandet
Glaukom
Global dermatologi
Global hälsa
Gonadernas endokrinologi
Grown up congenital heart disease (GUCH)
Grundläggande anestesi
Grundläggande immunologi
Grundläggande klinisk mikrobiologi
Grundläggande och fördjupad intensivvård
Grundläggande operativ färdighetsträning
Grundläggande teknik och fysik inom fysiologiska, neurofysiologiska, radiologiska och nuklearmedicinska undersökningsmetoder
Grundläggande äldrepsykiatri
Gränsområdesdermatologi
Gynekologi och obstetrik för allmänmedicin
Gynekologisk brachybehandling
Gynekologisk cancer inklusive screening
Gynekologisk onkologi
Gynekologisk patologi
Habilitering vid medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning
Hand- och fotkirurgi
Handledarskap inom allmänmedicin
Handmissbildningar
Hematologi
Hematologi för internmedicinare
Hemodynamisk diagnostik
Hemoterapi
Hemsjukvård och vård av sköra äldre inom allmänmedicin
HIV och hepatit
Hjärna
Hjärntumörer hos barn
Hjärt- och kärlpatologi
Hjärta
Hjärtdiagnostik för kardiologer och fysiologer
Hjärtsvikt, pulmonell hypertension och hjärttransplantation hos barn och ungdomar
Hornhinnans, senhinnans och bindehinnans sjukdomar
Hud och psyke
Hudpatologi
Hudpatologi för kliniska patologer
Huvudvärk
Hydrocefalus hos vuxna
Hypofysens sjukdomar
Hälso- och sjukvårdsorganisation för allmänmedicin
Hälsoekonomi
Hälsofrämjande arbete – i praktiken
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Hälsoutveckling hos samhällets marginaliserade grupper
Högriskpatogener och biosäkerhet
Hörselfysiologi och mätmetoder
Hörselgenetik
Immunbristtillstånd och associerade infektioner
Immunhematologi för transfusionsmedicin
Immunhistokemiska tekniker och analyser
Immunmodulerande behandlingar och terapeutiska afereser
Immunologi för allergologer – från barn till vuxen
Immunologi för barn- och ungdomsallergologer
Immunologi och immunbrist
Infektion eller inflammatoriska tillstånd
Infektion och hygien
Infektioner hos immunsupprimerade
Infektioner hos immunsupprimerade
Infektioner och vårdhygien inom neonatologi
Infektionsepidemiologi
Infektionsepidemiologi med inriktning mot vårdhygien och smittskydd
Infektionsmedicin för internmedicinare
Infektionsrelaterade lung- och luftvägssjukdomar
Infektionssjukdomar – klinik, diagnostik och terapi
Infektionssjukdomar inom ÖNH
Infektionssjukdomar, immunologi och reumatologi
Inflammation och infektion (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet)
Inflammatorisk tarmsjukdom
Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet
Inflammatoriska systemsjukdomar
Initialt omhändertagande av ovanliga livshotande tillstånd
Initialt omhändertagande av vanliga livshotande tillstånd
Injektioner i struphuvudet och huvud-hals-området
Intensivvård och hemodynamik hos kardiologiska patienter
Interstitiella lungsjukdomar
Interventionell neuroradiologi
Interventionell radiologi och kärl
Intraoperativ neurofysiologisk funktionsövervakning
Introduktion i barnonkologi med hematologi
Introduktion till gastroenterologisk öppenvård
Introduktion till handkirurgi
Jourförberedande obstetrik och gynekologi
Juridik för barn- och ungdomspsykiatri
Juridik för patologer
Juridik för rättsläkare
Juridisk översiktskurs för rättspsykiatrin
Kardiogenetik
Kardiologi för internmedicinare
Karotissjukdomar och kärlsjukdomar i thoraxaperturen
Katastrofmedicin för internmedicinare
Katastrofmedicin och prehospitalt arbete
Kirurgisk och urologisk trauma
Klinisk diagnostik och behandling inom närliggande specialiteter
Klinisk farmakodynamik
Klinisk farmakokinetik
Klinisk farmakologi inom barn- och ungdomspsykiatri
Klinisk genetik och dysmorfologi
Klinisk nutrition för gastroenterologer
Klinisk prövning
Klinisk rättsmedicin
Koagulation
Kolorektalkirurgi
Kommunikation och utbildning för barn- och ungdomsallergologer
Kommunikation, logistik och ledarskap i akutsjukvård
Komplexa handskador
Komplicerad graviditet
Konsultationspsykiatri och psykosomatik
Koronarangio och PCI (Percutaneous Coronary Intervention)
Kriminalvårdskunskap
Kriminologi
Kritisk läkemedelsvärdering
Kritisk läkemedelsvärdering inom psykofarmakologi
Kroniskt sjuka patienter
Kunskap om välfärdssystem, inklusive författningskunskap
Kvalitets- och förbättringsarbete inom vårdhygien
Kvalitetssäkring och statistik
Kärlkirurgi
Laboratoriediagnostik av allergi- och autoimmunitet
Laboratoriediagnostik av immunbristtillstånd
Laboratoriemedicinska metoder
Laboratoriemetoder för genetisk analys
Laboratorieprocessen
Lag och rätt, etik, försäkringsmedicin
Laparoskopi
Led-, skelett- och mjukdelsinfektioner
Ledning, styrning och organisation av hälso- och sjukvården
Ledrelaterade sjukdomar och skador i hand och handled
Leukemier och Non-Hodgkin Lymfom hos barn
Lever- gallvägs- och pankreaspatologi
Levertransplantation
Levnadsvanornas betydelse för hälsa och arbetsliv
Linsens sjukdomar, optik och refraktiv kirurgi
Lokal- och systembehandling vid vanliga dermatoser
Luftvägarnas och lungornas patologi
Luftvägshantering
Luftvägsinfektioner och tuberkulos
Lungfysiologi för lungmedicinare; lungfysiologiska undersökningsmetoder med betoning på tolkning
Lungor
Lungsjukdomar för internmedicinare
Lymfoida maligniteter
Läkaren som medarbetare och ledare
Läkarens roll och ansvar i sjukvårdsorganisationen
Läkemedel i samhället
Läkemedel och äldre
Läkemedelsanalys och medicinsk bedömning
Läkemedelsanvändning vid njurfunktionsnedsättning
Läkemedelsbehandling hos särskilda grupper
Läkemedelsinteraktioner
Läkemedelsrelaterade tillstånd
Läkemedelsöverkänslighet
Läkemedelsöverkänslighet
Mag- och tarmkanalens patologi
Maligna lymfom och hematopatologi
Medarbetarskap, ledarskap, och kommunikation, pedagogik och organisation inom radiologin
Medfödda hjärtfel – Diagnostik och behandling
Medfödda metabola sjukdomar
Medicinsk tumörbehandling
Medicinsk vetenskap
Medicinsk vetenskap för psykiatriker
Medicintekniska produkter och annan utrustning
Metabola sjukdomar
Metabola sjukdomar och enzymdefekter
Metoder för hematologisk diagnostik
Metoder inom klinisk kemi
Mikrobiologi och vårdhygien för infektionsläkare
Miljömedicin
Missbildningar
Missbildningar, metabola sjukdomar (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet)
Missbruksfarmakologi
Molekylär patologi
Molekylärbiologi i klinisk kemi
Multidisciplinär handläggning av kraniofacialt trauma
Munhålans och matstrupens sjukdomar
Muskuloskeletal radiologi
Muskuloskeletala systemet
Muskuloskeletalt ultraljud
Myeloida maligniteter
Mykologi
Myndighetsutövning och praktisk tillämpning
Nefrologi
Neonatal neurologi
Neonatal och pediatrisk neurointensivvård
Neonatologi
Nervsjukdomar och nervskador inom hand och arm
Neuroanestesi med tillhörande intensivvård
Neuroendokrina tumörer
Neurofoniatri
Neurofysiologi inom intensiv- och neonatalvård
Neurofysiologisk undersökning med evoked potentials
Neurofysiologisk utredning av centrala nervsystemet med EEG
Neurofysiologisk utredning av perifera nervsystemet
Neurogenetik
Neurogenetiska sjukdomar
Neurokemi
Neurokognitiva störningar
Neurologi för internmedicinare
Neurologi och habilitering
Neurologi, utveckling och uppföljning
Neurometabola sjukdomar hos barn och ungdomar
Neuromuskulära sjukdomar
Neuromuskulära sjukdomar
Neuromuskulära sjukdomar hos barn och ungdomar
Neuro-oftalmologi
Neuropatologi
Neuropsykiatri
Neuropsykiatri inom Barn- och ungdomspsykiatri
Neuropsykiatriska tillstånd och utvecklingsstörning
Neuroradiologi
Neuroradiologi och neurofunktionella metoder
Neurotrauma och neurointensivvård
Neurovaskulära sjukdomar
Njurar
Njurcancer
Njurfysiologi och hypertoni
Njurpatologi
Njursjukdomar för internmedicinare
Njurtransplantation
Noninvasiv elektrofysiologisk diagnostik
Nuklearmedicin för radiologer
Nutrition
Nutrition, gastroenterologi, hepatologi och nefrologi
Näsa och bihålor
Näthinnan och näthinnans sjukdomar
Obstetrisk anestesi
Ocklusiv kärlsjukdom
Onkogenetik
Onkologi för internmedicinare
Orbita, ögonlock och tårvägar
Organisationsmedicin och hälsoekonomi
Ortopedisk medicin för allmänmedicin
Ortopedisk traumatologi
Osteoporos, infektioner i rörelseorganen och perifer cirkulationssvikt
Otoneurologi
Ovanliga inflammatoriska systemsjukdomar
Ovanliga nuklearmedicinska undersökningar
Pacemaker och ICD
Palliation för kirurger
Palliativ medicin för internmedicinare
Palliativ vård av cancerpatienter
Palliativ vård av äldre
Parasitologi
Patientcentrerad kommunikation inom allmänmedicin
Patientkommunikation vid maligna sjukdomar
Patologi för rättsläkare
Pedagogik
Pedagogik och retorik
Pediatrisk anestesi och tillhörande intensivvård
Pediatrisk dermatologi
Pediatrisk hematologi med koagulation
Pediatrisk neurokirurgi
Pediatrisk radiologi
Peniscancer och testikelcancer
Perinatalmedicin, genetik, missbildningar och syndrom samt etik och lagstiftning
Personlighetssyndrom
Plasma- och urinproteiner samt lipider i klinisk diagnostik
Pleurasjukdomar
Praktisk kärlkirurgi – öppen och endovaskulär
Praktiska färdigheter i diagnostik
Praktiska terapeutiska färdigheter
Prehospital vård och prioritering
Prehospitalt omhändertagande och katastrofmedicin
Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD)
Prenataldiagnostik
Primära njursjukdomar och systemsjukdomar med njurengagemang
Prostatacancer
Psykiatri och beroende
Psykiatri och samhälle
Psykiatrisk diagnostik
Psykiatrisk juridik
Psykiatrisk neurovetenskap
Psykiatrisk neurovetenskap
Psykisk ohälsa och beroendesjukdomar i befolkningen
Psykofarmakologi
Psykosocial obstetrik och gynekologi inklusive sexologi
Psykosomatisk problematik
Psykossjukdomar
Psykoterapi inom barn- och ungdomspsykiatri
Radiologi för kirurger
Regional anestesi
Registerkunskap och patientsäkerhet
Rehabilitering av äldre
Rehabilitering vid förvärvade skador och sjukdomar i hjärnan
Rehabilitering vid förvärvade skador och sjukdomar i ryggmärgen
Rehabilitering vid långvarig smärta
Rehabilitering vid neurologiska sjukdomar
Rehabilitering vid synnedsättning
Rehabiliteringsmedicinsk baskompetens
Rengöring, desinfektion och sterilisering
Reproduktionsendokrinologi och infertilitet
Resistensbestämning och resistensmekanismer
Respiratoriska och kardiovaskulära problem inklusive akut omhändertagande och transporter
Reumatologi för internmedicinare
Reumatologisk farmakoterapi
Reumatologisk immunologi
Rinitastma - ett helhetsperspektiv på luftvägsinflammation
Risk-nytta-värdering i kritiska situationer
Risk-nyttavärdering och beslutsfattande
Ryggens skador och sjukdomar
Ryggmärgsbråck och hydrocefalus
Rättspsykiatri
Röntgendiagnostiska metoder och strålskydd
Rörelsestörningar
Röst och fonokirurgi
Röst- och talrubbningar
Röstakustik och språklära för foniater
Samtalsmetodik och kulturkompetens
Samverkan med andra aktörer inom barn- och ungdomspsykiatri
Sentransfereringar inom övre extremiteten
Sexologi
Sjukdomsförebyggande insatser
Släktträdsanalys
Smittskydd
Smärta
Smärta - grunderna för den kliniska vardagen
Smärta hos äldre
Smärtanalys
Smärtans neurofysiologi
Smärtfarmakologi
Smärtfysiologi
Smärtmekanismer
Smärtrehabilitering
Solida tumörer hos barn
Spinal neurokirurgi
Spridd malign sjukdom av okänt ursprung: Multidisciplinärt arbetssätt i utredning-handläggning
Språk och kommunikation
Sten och obstruktion i övre urinvägar
Strålbehandling
Strålskydd, radiobiologi, radiofarmakologi samt relevant lagstiftning
Substansrelaterade syndrom
Substansrelaterade syndrom inom barn- och ungdomspsykiatri
Suicidologi
Suicidologi inom barn- och ungdomspsykiatri
Supportive care, komplikationer och psykosociala aspekter hos barn
Svikt av vitala funktioner
Svåra besked vid synnedsättning – kommunikation och bemötande
Svåra samtal och vård i livets slutskede
Sväljning ur ÖNH-perspektiv
Symtom och sjukdom i manliga könsorgan
Symtombaserad handläggning
Symtombaserad icketraumatisk akutsjukvård för vuxna
Syndromutredning
Synkrav för körkort och licenser
Sår hos den äldre patienten
Sällsynta diagnoser
Sömn och sömnutredningar
Sömn- och vakenhetsstörningar i alla åldrar
Sömnstörningar hos barn och ungdomar
Sömnstörningar inklusive Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS)
Teknik
Teknik och fysik
Teknik och fysik inom klinisk fysiologi
Teknisk audiologi
Thoraxanestesi och thoraxintensivvård
Thoraxradiologi
Thoraxradiologi
Tillämpad juridik i akutsjukvård och samverkan med andra samhällsaktörer
Tillämpad neurokirurgisk anatomi och teknik
Toxikologi för rättsläkare
Transkulturell psykiatri inklusive migrations-, asyl- och flyktingfrågor
Transplantationsimmunologi
Trauma
Trauma (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet)
Trauma inom ÖNH
Trauma och blödningskontroll
Trauma- och stressrelaterade tillstånd inom Barn- och ungdomspsykiatri
Trauma och sår
Traumatologi
Trombos och hemostas
Tropik- och resemedicin
Tropikmedicin
Tumörbiologi
Tumördiagnostik
Tumörer i nervsystemet
Tumörer i rörelseorganen
Tumörer i struphuvudet
Tumörer i övre extremiteten
Tumörer inom ÖNH
Tumörer och infektionssjukdomar i CNS
Tumörsjukdomar (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet)
Ultraljud
Underburenhet
Undersökningsmetoder, bildhantering, säkerhet, läkemedel (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet)
Ungdomsmedicin
Urinvägsbesvär hos äldre
Urogenital radiologi inklusive bäcken
Urologisk palliativ vård
Urologisk patologi
Urotelialcancer
Utvecklingspsykologi
Uveas sjukdomar
Vaccinationer, resemedicin och profylax
Vaccinologi
Vaccinologi med fokus på svenska förhållanden
Vanliga sjukdomar hos äldre, utom demensjukdomar
Vanligt förekommande endokrina tillstånd exklusive diabetes mellitus
Vaskulär medicin
Vaskulär neurokirurgi
Vaskulära sjukdomar (centrala nervsystemet, ryggen och öron-näsa-halsområdet)
Venereologi
Venös insufficiens
Vestibulogi
Vetenskapligt förhållningsätt inom allmänmedicin
Vetenskapsteori och kvalitetsarbete för kirurger
Vulvasjukdomar och STI
Vuxenaudiologi
Vuxenpsykiatri och rättspsykiatri för barn- och ungdomspsykiatri
Vårdhygien
Vårdhygieniska aspekter på lokaler inom vård och omsorg
Vårdrelaterade infektioner
Yrkes- och miljödermatologi
Ytterligare metoder vid undersökning av avliden
Zoonotiska infektioner
Ångestsjukdomar
Ångeststörningar och tvångssyndrom inom Barn- och ungdomspsykiatri
Återupplivning
Äldrejuridik
Äldrepsykiatri
Äldrepsykiatri
Ärftliga och medfödda njursjukdomar
Ätstörningar
Ätstörningar inom Barn- och ungdomspsykiatri
Ögats tumörsjukdomar
Ögonkomplikationer vid diabetes och retinala kärlsjukdomar
Ögontrauma
Örat – balans och hörsel
Öron-, näs- och halspatologi.
Öron-Näsa-Hals för allmänmedicin
Överkänslighet mot läkemedel och vacciner hos barn och ungdomar
Övre abdominell kirurgi
Övre och nedre luftvägar för allergologer
Övre och nedre luftvägar för barn- och ungdomsallergologer
Övriga organspecifika tumörsjukdomar inklusive lymfom

Sök och avgränsa

Kontakt