Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Regelverket för läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Sedan 1 maj 2015 gäller ett nytt regelverk för läkarnas specialiseringstjänstgöring, SOSFS 2015:8.

Socialstyrelsen har arbetat med att förtydliga regelverket för läkarnas specialiseringstjänstgöring och utveckla specialiteternas målbeskrivningar.

Målet är att öka kvaliteten i ST, bland annat genom stärkt handledning, tydlig ansvarsfördelning, skärpta krav för kvalitetsgranskningen, nya bestämmelser för tredjelandsspecialister, ny struktur i målbeskrivningarna med fler specialitetsövergripande delmål samt en mer dynamisk specialitetsindelning med ökad flexibilitet mellan specialiteterna.

Uppföljning visade att regelverket behövde revideras

En av Socialstyrelsens uppgifter är att dela in och benämna de specialiteter som läkare kan uppnå specialistkompetens inom. Myndigheten ska också avgöra vad som ska krävas för att få bevis om specialistkompetens. Dessutom ska myndigheten följa upp kvaliteten i läkarnas specialiseringstjänstgöring. Dessa uppgifter utförs i samverkan med ST-rådet.

Under 2011 genomförde Socialstyrelsen en uppföljning för att undersöka om läkarnas ST motsvarade kraven i SOSFS 2008:17. Uppföljningen resulterade i rapporten ST i teori och praktik. Den visade på flera områden där följsamheten varit problematisk, speciellt när det gällde handledning, dokumentation och utbildningsstruktur. Resultatet från denna rapport och rapporten Översyn av läkarnas specialitetsindelning ledde till att myndigheten tog beslut om att revidera regelverket.