Vanliga sjukdomar hos äldre, utom demensjukdomar

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska ha god kunskap om utredning och behandling av vanliga sjukdomar hos äldre.

Målgrupp
Geriatrik

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 2, 4, 8, 10

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8
Till stor del: b2, b3, c1, c2, c3, c4, c6, c7, c9, c10, c12
Till viss del: a2, a5

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för speciella förhållanden vid anamnes och bedömning av den äldre patientens ofta avvikande symtom samt hur man gör en geriatrisk helhetsbedömning enligt CGA (comprehensive geriatric assessment).
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med hypertoni, angina pectoris, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, förmaksflimmer, ortostatism, venös tromboembolism och för behandling med antikoagulantia.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med akut och kronisk njursvikt.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med diabetes mellitus, elektrolytrubbningar, hypothyreos, och osteoporos inklusive osteoporosprofylax.
 • Beskriva utredning av hyperthyreos och hyperparathyroidism.
 • Redogöra för basal utredning och behandling av äldre patienter med anemi.
 • Beskriva utredning av myelodysplastiskt syndrom, kronisk lymfatisk leukemi, myelom, polycytemia vera, trombocytemi och trombocytopeni.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och respiratorisk insufficiens.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med symtom från mag-tarmkanalen, till exempel gastroenterit, ulcus, reflux, glutenintolerans.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med artros, temporalisarterit, polymyalgia reumatica och beskriva symtom vid andra vaskuliter.
 • Beskriva utredning och behandling av artriter, till exempel kristallartrit, reumatoid artrit och psoriasisartrit.
 • Redogöra för basal utredning vid långvarig feber, hög sänka och misstänkt tumörsjukdom.
 • Beskriva behandling vid de vanligaste cancerformerna bröstcancer och prostatacancer.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med stroke, yrsel samt för Parkinsons sjukdom.
 • Beskriva utredning och behandling av epilepsi och polyneuropati.
 • Redogöra för utredning och behandling av äldre patienter med hudsjukdomar, till exempel klåda, eksem och svampinfektioner.
 • Beskriva utredning av blåsdermatoser, skivepitelcancer, basaliom och malignt melanom.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: