Pedagogik

Kurser i ämnet syftar till att utveckla läkarens pedagogiska förmåga, exempelvis vid undervisning, handledning eller information till allmänheten. Den syftar vidare till att ge läkaren redskap för att bidra till det kontinuerliga lärandet på den egna arbetsplatsen.

Kurs i ämnet integreras lämpligen med kurs i ämnet Läkaren som medarbetare och ledare.

Målgrupp
Alla specialiteter

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17:
Kommunikativ kompetens,
Ledarskapskompetens

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2015:8:
Medarbetarskap, ledarskap, pedagogik

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Presentera och förklara medicinsk information på ett sätt som är förståeligt för mottagaren, både inom och utom professionen och såväl muntligt som skriftligt.
  • Reflektera över specialistläkarens roll som opinionsbildare, massmedias roll som spridare av medicinsk information samt sociala medier som arena för opinionsbildning och spridning av medicinsk information.
  • Planera och genomföra undervisning för olika personalkategorier och studenter, inklusive formulera utbildningsmål och följa upp måluppfyllelse.
  • Tillämpa metoder för handledning, inklusive återkoppling och bedömning av uppnådd kompetens.
  • Redogöra för begreppet lärande organisation samt för skillnaden mellan formell utbildning och lärande i det dagliga arbetet, så kallat informellt lärande.
  • Analysera den egna arbetsplatsen utifrån förutsättningar för lärande i det dagliga arbetet.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: