Jourförberedande obstetrik och gynekologi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren en teoretisk grund inom obstetrik och gynekologi innan självständigt jourarbete.

Målgrupp
Obstetrik och gynekologi

När i utbildningen
Tidigt

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 6
Till viss del: 1, 2, 3, 5, 8

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Identifiera högriskgraviditeter och -högriskförlossningar.
 • Redogöra för vedertagna metoder i fosterövervakning.
 • Bedöma orsaker till och redogöra för behandlingsprinciper vid blödning i sen graviditet.
 • Värdera för- och nackdelar med olika förlossningssätt.
 • Bedöma förlossningsprogressen samt indikationer för behandling av värkrubbningar.
 • Beskriva instrumentell förlossning och åtgärder vid skulderdystoci.
 • Identifiera postpartumblödningar och initiera behandling.
 • Redogöra för olika förlossningsskador och föreslå behandling.
 • Beskriva grundläggande omhändertagande av nyfödd.
 • Beskriva basalt omhändertagande av nyfödd.
 • Identifiera avvikelser från det normala puerperiet.
 • Bedöma orsaker till olaga vaginal blödning hos tidigt gravid och icke gravid kvinna och exemplifiera vidare utredning och behandling i det icke akuta skedet.
 • Redogöra för diagnostik och behandling av akuta gynekologiska infektionstillstånd, inklusive differentialdiagnoser.
 • Utreda orsaker till akut buk- och bäckensmärta, inklusive initial diagnostik och omhändertagande.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: