Fosterövervakning

Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska få kunskap om ante- och intrapartal fosterövervakning.

Målgrupp
Obstetrik och gynekologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 1, 3
Till viss del: 2

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

  • Beskriva placentation och placentas fysiologi.
  • Redogöra för fosterfysiologi och försvarsmekanismer vid hypoxi.
  • Värdera de olika fosterövervakningsmetodernas möjligheter och begränsningar vid övervakning av fostrets hälsa under graviditet och förlossning.
  • Redogöra för möjligheter och begränsningar i mödravårdsprogrammet avseende fosterövervakning.
  • Beskriva applicering av inre och yttre registrering av Cardio Topo Grafi (CTG).
  • Tolka och värdera CTG registrering.
  • Tolka och värdera skalpprovtagning och navelartärprover.
  • Identifiera och vidta åtgärder vid hotande fosterasfyxi.
  • Bedöma om behov av snabb förlossning finns.
  • Tolka och värdera ante- och intrapartal fosterövervakning vid riskgraviditet, till exempel duplex och tillväxthämning.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: