Basal kirurgisk teknik för obstetrik och gynekologi

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren grundläggande kunskap om operationsinstrument och -utrustning, operativ teknik och teoretisk kunskap avseende gynekologiska typingrepp, samt perioperativ vård.

Målgrupp
Obstetrik och gynekologi

När i utbildningen
Mitten

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 5
Till viss del: 9, 10

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Värdera behov av och ordinera antibiotika- och trombosprofylax.
 • Förklara mekanismen bakom och tillämpbarheten av olika anestesimetoder.
 • Redogöra för anatomin i lilla bäckenet.
 • Bedöma behovet av postoperativ vård, inklusive smärtlindring och behandling av illamående.
 • Bedöma behov av sjukskrivning.
 • Redogöra för preoperativ riskbedömning genom användning av American Anaestsiology Association-klassificering.
 • Redogöra för kirurgiska metoder inklusive snittföring vid olika gynekologiska åkommor.
 • Förklara begreppet ”operabilitet” och resonera kring olika behandlingsalternativ.
 • Redogöra för olika former av suturteknik.
 • Redogöra för hur medicinteknisk utrustning används inom obstetrik och gynekologi.
 • Förklara vanliga gynekologiska typingrepp.
 • Tillämpa laparoskopisk simulering.
 • Redogöra för olika tekniker för hemostas.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: