Bäckenbotten

Kurser i detta ämne syftar till att ge ST-läkaren grundläggande kunskap om bäckenbottendysfunktion.

Målgrupp
Obstetrik och gynekologi

När i utbildningen
Sent

Ämnets innehåll svarar mot delmål enligt SOSFS 2008:17
Till stor del: 9
Till viss del: 3, 11

Mer specifikt syftar kurs eller kurser i ämnet till att ST-läkaren kan:

 • Redogöra för anatomin i bäckenbotten.
 • Diagnostisera och initiera behandling av perinealbristningar efter förlossning.
 • Beskriva orsaker till analinkontinens samt diagnostik och behandlingsmetoder av dessa tillstånd.
 • Redogöra för etiologi och faktorer som påverkar uppkomsten av prolaps.
 • Redogöra för metoderna för prolapskirurgi.
 • Förklara sambandet mellan prolaps och urininkontinens och urinstämma, analinkontinens samt tarmtömningssvårigheter.
 • Redogöra för etiologi och faktorer som påverkar uppkomsten av urininkontinens och tillämpa basal inkontinensutredning.
 • Redogöra för vanliga uroterapeutiska behandlingsmetoder.
 • Beskriva urodynamiska undersökningsmetoder.
 • Beskriva inkontinenskirurgi såsom Tensionfree Vaginal Tape (TVT), obturatormetoder, abdominell urethropexi) samt periurethral injektionsbehandling och elektrostimulering.
 • Tillämpa farmakologisk behandling av urininkontinens.

Kontakt

För frågor om kursämnen inom ST
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: