Tillfällig möjlighet till screening med HPV-självprovtagning med anledning av covid-19-pandemin

Med hjälp av tillfälliga föreskrifter som kommer att gälla från mitten av juli 2020 till och med juni 2022 kan regionerna screena hela screeninggruppen för livmoderhalscancer med hjälp av självprovtagning – om screeningen inte kan genomföras som vanligt på grund av covid-19-pandemin.

Förlängd giltighet för tillfälliga föreskrifter för screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning

En region som på grund av sjukdomen covid-19 bedömer att det inte är möjligt att erbjuda avgiftsfri screening för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning med gällande krav för analyser får från mitten av juli fram till och med den 30 juni 2022 i stället erbjuda screening med analys för endast humant papillomvirus (HPV). Detta möjliggör självprovtagning för hela screeninggruppen.

Här hittar du mer information på vår sida om covid-19

Bakgrund

I dag reglerar lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården och förordningen (2019:313) om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning att regionerna ska erbjuda avgiftsfri screening för livmoderhalscancer. Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:14) om villkor för avgiftsfri screening.

Under rådande covid-19-pandemi har vissa regioner haft svårt att leva upp till kraven i föreskrifterna. Detta på grund av smittorisken och för att det inte finns tillräckligt med hälso- och sjukvårdspersonal för att utföra screeningen. Det har därför till Socialstyrelsen framförts önskemål från regionernas arbetsgrupp för cervixcancerprevention att hälso- och sjukvården under en period ska kunna använda sig av så kallad självprovtagning. Efter en sådan provtagning kan endast analyser för humant papillomvirus (HPV) göras, men inte analys för cytologi.

HPV-självprovtagning

HPV-självprovtagning innebär att personen förses med provtagningsmaterial och utför provtagningen på egen hand, istället för att gå till en vårdinrättning för att ta testet. Med provtagningsmaterialet följer instruktioner om hur provet ska tas. Provet skickas sedan med post till ett laboratorium för analys av HPV. Denna metod har använts i vissa fall för att öka deltagandet i screeningprogrammet av personer som efter upprepade inbjudningar till programmet inte kommit till provtagning. Ett antal studier av metoden har genomförts både i Sverige och i andra länder.

Motivering

Utifrån det underlag som Socialstyrelsen nu har tillgång till har myndigheten gjort bedömningen att HPV-självprovtagning kan användas som en alternativ metod under pandemin. Även om metoden, som primär screeningmetod, inte i så stor utsträckning har varit föremål för forskning, så anges i underlaget att det finns många studier som jämför självprovtagning med prov taget av hälso- och sjukvårdspersonal. Av dessa framgår att sensitiviteten motsvarar den vid prov tagna av sjukvårdspersonal, medan specificiteten bedöms som något sämre.

Socialstyrelsen har sedan rekommendationen 2015 inte gjort någon förnyad översyn av det vetenskapliga stödet för och eventuella negativa effekter av HPV-analys för åldersgruppen 23–29 år. Någon fördjupad analys i dessa avseenden har inte heller varit möjligt inom ramen för detta arbete. Tydligt är dock att vissa omständigheter förbättrats sedan 2015, exempelvis har en större andel av personerna i denna åldersgrupp nu vaccinerats mot HPV. Socialstyrelsen konstaterar också att HPV-självprovtagning i vissa fall kan vara den enda möjligheten att under pandemin genomföra screening för åldersgruppen 23–29 år. Socialstyrelsen gör därför bedömningen att de förväntade hälsovinsterna för den aktuella gruppen får anses överväga de negativa effekterna, i vart fall så länge pandemin förhindrar cellprovtagning med analys för cytologi. I denna grupp handlar hälsovinsterna både om att ett minskat antal personer drabbas av cancer och att fertiliteten för dessa i större utsträckning kan bevaras om de upptäcks tidigt.
Även för personer runt 41 år är det bättre att kunna genomföra screening för livmoderhalscancer med endast analys för HPV jämfört med att ingen screening genomförs under covid-19-pandemin. Dessa personer ska dock erbjudas analys för cytologi så snart som möjligt, dock senast vid nästa provtagningstillfälle.

Socialstyrelsens bedömning är således att det idag under rådande covid-19-pandemi bör finnas möjlighet att erbjuda screening för livmoderhalscancer med hjälp av HPV-självprovtagning, i de fall ordinarie screeningverksamhet inte bedöms kunna genomföras, trots anpassningar. Användningen av HPV-självprovtagning kan förväntas bidra till att fler personer kan screenas för livmoderhalscancer under pandemin. Screeningen kan därigenom fortsätta att minska sjuklighet och förtida död i livmoderhalscancer.

De tillfälliga föreskrifterna tillåter att endast analys för HPV får göras. Detta görs för att det ska vara möjligt för regionerna att införa självprovtagning för hela screeninggruppen och för att screeningen ska kunna fortgå utan att patienterna behöver uppsöka en vårdinrättning. Föreskrifterna gäller fram till och med utgången av juni 2022.

Det bör särskilt påpekas att den möjlighet som de tillfälliga föreskrifterna ger är frivillig för regionerna att utnyttja. Det är regionerna själva som ska göra bedömningen av om förutsättningarna är uppfyllda för att tillämpa de tillfälliga reglerna och hur verksamheten i så fall ska utformas organisatoriskt. Avsikten är att dessa regler endast ska tillämpas när regionerna inte kan genomföra screening enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:14) om villkor för avgiftsfri screening på grund av sjukdomen covid-19.

Socialstyrelsen har i detta fall inte haft möjligheter att på sedvanligt sätt bedöma hur screening med HPV-självprovtagning rent praktiskt ska utformas eller om det finns organisatoriska förutsättningar att genomföra screeningen. Det blir därför upp till hälso- och sjukvården att själv bedöma om metoden ska användas och hur verksamheten i så fall ska organiseras. En prioritering kan till exempel behöva göras mot behovet av provtagningsmaterial och laboratoriekapacitet för covid-19 och annan vård.

Att använda sig av självprovtagning kan även leda till vissa etiska konsekvenser. Valet att testa sig ska vara frivilligt och informerat. Det är viktigt att information ges på ett tydligt sätt som alla kan förstå. Språkliga eller andra hinder kan göra det svårt att förstå varför en självprovtagning ska utföras. Flerspråkig och tydlig information är nödvändig för att säkerställa att personen självbestämmande och autonomi respekteras.

Metod

Arbetet med bedömningen har bedrivits mycket skyndsamt och det har därför inte varit möjligt att bedriva arbetet på det sätt som normalt sker enligt Socialstyrelsens modell för att bedöma, införa och följa upp nationella screeningprogram.

Eftersom screeningprogrammet i stort redan bedömts av myndigheten och för att korta processen har några kriterier som anses vara relevanta för denna bedömning valts ut och frågor har ställts utifrån dessa till den nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention, som tagit fram underlaget för bedömningen. Underlaget fokuserar på kriteriet som handlar om den föreslagna metoden, kriteriet som belyser etiska aspekter samt organisation och resursåtgång. Som stöd i processen har Socialstyrelsen anlitat tre experter som läst och kommenterat på underlaget. Experterna utsågs utifrån sakkunskap och erfarenhet av screeningfrågor samt specifikt inom screening för livmoderhalscancer. För kriterium 10, som belyser etiska aspekter, anlitades en expert i medicinsk etik, som läst underlaget och analyserat situationen.

Det nationella screeningrådet har hörts i frågan. Innan beslut om föreskrifterna har ett remissförfarande genomförts och ca 20 remissinstanser har ombetts lämna synpunkter på förslaget, däribland regioner, professionsföreningar samt patientorganisation.

Översyn av den befintliga rekommendationen

Socialstyrelsen kommer att inleda en översyn av den gällande rekommendationen. I detta arbete kan regionernas omställning till HPV-självprovtagning under covid-19-pandemin utgöra en värdefull del av underlaget. Det är därför angeläget att arbetet följs upp och utvärderas.

Senast uppdaterad:
Publicerad: