Om riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom

I dessa nationella riktlinjer ger vi rekommendationer om vård multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området och kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas.

Status för riktlinjerna

En slutlig version av dessa riktlinjer är nu färdig. Så tar vi fram nationella riktlinjer

Om riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom

Detta är första gången som Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom. Riktlinjerna är en del av regeringens satsning på vården för personer med kroniska sjukdomar. Syftet med riktlinjerna är att fungera som ett stöd för beslutsfattare när de ska fördela resurser inom hälso- och sjukvården.

Riktlinjerna för vård vid MS och Parkinsons sjukdom ger vägledning på gruppnivå och omfattar följande områden inom både MS- och Parkinsonvården:

  • diagnostik
  • behandling av grundsjukdomen
  • symtomatisk behandling
  • kontinuerlig uppföljning
  • rehabilitering.

Så berörs vårdgivare och beslutsfattare

Tillämpning av kunskapsbaserade metoder har stor betydelse för att behandling av MS och Parkinsons sjukdom ska lyckas. Riktlinjerna bidrar till att sprida kunskap och tydliggör för beslutsfattare och vårdgivare vilka metoder som bör införas eller få utökade resurser och vilka som eventuellt bör minskas eller avvecklas helt.

Så berörs patienter, brukare och deras närstående

Riktlinjerna innebär att hälso- och sjukvården kan erbjuda patienterna en kunskapsbaserad och därmed god och säker vård. De medför även att vården blir mer likvärdig oavsett var man bor, eftersom hälso- och sjukvården får samma kunskap att utgå ifrån.

Samarbete med experter

I arbetet med att ta fram riktlinjerna har vi samarbetat med externa experter inom vården för MS och Parkinsons sjukdom, totalt cirka 60 personer, som har bred kompetens och stor klinisk erfarenhet. Många av dessa experter har arbetat med att ta fram det vetenskapliga underlag som ligger till grund för rekommendationerna. Andra experter har arbetat med att rekommendera och rangordna de olika tillstånds- och åtgärdskombinationerna och i det arbetet har också två patientföreträdare deltagit.

Indikatorer och målnivåer

Socialstyrelsen har tagit fram indikatorer för de nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom. Indikatorerna är verktyg för att följa upp hur riktlinjerna används och påverkar praxis i hälso- och sjukvården.

Vi har även tagit fram målnivåer för ett antal av indikatorerna. Målnivåerna anger hur stor andel av en patientgrupp som bör komma i fråga för en viss undersökning eller behandling. Målnivåer kan användas som en utgångspunkt vid förbättringsarbeten eller som en hjälp i styrning och ledning av hälso- och sjukvården.

Kontakt

Mina Abbasi, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefon: 075-247 35 35

Kontakt

Magnus Göransson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 37 10

Kontakt

Alexander Svanhagen, utredare
Telefon: 075-247 47 64
Senast uppdaterad:
Publicerad: