Om riktlinjerna för vård vid hjärt-kärlsjukdomar

Socialstyrelsen arbetar med att revidera nationella riktlinjer för vård vid hjärt-kärlsjukdomar. Där kommer vi att ge rekommendationer till hälso- och sjukvården på regional och kommunal nivå om utredning, behandling och rehabilitering. Riktlinjerna vänder sig framför allt till dig som beslutar om resurserna i hälso- och sjukvården.

Det är ännu inte bestämt i detalj vad vi kommer att ge rekommendationer om. Klart är att riktlinjerna ska gälla sådant som är särskilt viktigt att känna till för dig som beslutsfattare, ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.

Vi planerar att publicera riktlinjerna våren 2024.

Status för riktlinjerna

Vi arbetar nu med planering av projektet. På sidan Så tar vi fram riktlinjerna finns mer information om hur vi tar fram riktlinjerna.

Därför tar vi fram riktlinjerna

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att ta fram nationella riktlinjer. Detta för att hälso- och sjukvården (inklusive tandvården) och socialtjänsten ska kunna erbjuda en mer kunskapsbaserad och jämlik vård och omsorg.

Vården för personer med hjärt-kärlsjukdomar är i vissa delar ojämlik i landet, och därför behövs nationella riktlinjer.

De nationella riktlinjerna hjälper hälso- och sjukvården att ge vård som är effektiv, enhetlig och ger största möjliga nytta för patienten, till en rimlig kostnad.

Så berörs vårdgivare och beslutsfattare

Riktlinjerna ska ge vägledning för beslut på gruppnivå i styrnings- och ledningsfrågor. De kan till exempel vara underlag när du som beslutsfattare fördelar resurser, eller när hälso- och sjukvården ska ändra ett arbetssätt eller en organisation. De kan också vara underlag för regionala och lokala vårdprogram.

Riktlinjerna tydliggör att vissa behandlingar eller insatser bör införas eller få ökade resurser, medan andra bör minskas eller avvecklas. De är ett stöd i att fördela resurserna bättre efter olika gruppers behov.

Så berörs patienterna och deras närstående

Riktlinjerna lyfter fram viktiga utvecklingsfrågor i vården vid hjärt-kärlsjukdomar. De är dock inte heltäckande och inte tänkta som stöd för beslut om enskilda individer. Du som patient eller anhörig kan läsa riktlinjerna för att ta reda på vilken vård som bör erbjudas mer eller mindre än i dag, men det är inte säkert att riktlinjerna tar upp den vård som just du eller en anhörig till dig behöver. Målet är att hälso- och sjukvården och social-tjänsten ska kunna erbjuda en kunskapsbaserad, god och säker vård och omsorg, som är likvärdig oavsett var i landet du bor, eftersom regionerna och kommunerna får samma kunskap att utgå från.

Så följs riktlinjerna upp

Vi utvärderar kvaliteten i hälso- och sjukvården, bland annat utifrån rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer och pekar på vad som behöver förbättras.

Projektledning

  • Projektledare rekommendationer, Socialstyrelsen, Anita Hansson
  • Vetenskaplig projektledare, Socialstyrelsen, Gabriella Beckvid Henriksson
  • Vetenskaplig projektledare, Socialstyrelsen, Lena Jönsson

Vi tillsätter just nu externa experter i projektledningen. Deras roll är att vara sakkunniga och rådgivande.

Informationsmaterial
Vad är nationella riktlinjer?Artikelnummer: 2013-9-17|Publicerad: 2013-01-01
Beställ

Kontakt

Johanna Kain, övergripande frågor om riktlinjerna
Telefon: 075-247 37 79

Kontakt

Maria State, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 47 76
Senast uppdaterad:
Publicerad: