Om riktlinjerna för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

I dessa nationella riktlinjer ger Socialstyrelsen rekommendationer om vård vid bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och andra verksamma inom hälso- och sjukvården och är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas.

Status för riktlinjerna

En slutlig version av dessa riktlinjer är färdig. Läs hur vi tar fram riktlinjerna.

Så har riktlinjerna uppdaterats

Cancer är en av dagens stora folksjukdomar. Forskningen gör ständiga framsteg, samtidigt som det står klart att allt fler kommer att drabbas av cancer, genom att vi lever längre. År 2007 publicerades riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård för första gången. Riktlinjerna var i behov av uppdatering med avseende på ny kunskap, nya frågeställningar och även för att anpassas till den metodutveckling som har skett av Socialstyrelsens riktlinjearbete.

Riktlinjerna som publicerades 2014 fokuserar på frågeställningar som har identifierats som områden där behovet av vägledning är som störst på grund av:

  • etiskt svåra frågor
  • höga kostnader och tveksamhet om nytta
  • praxisskillnader
  • olika uppfattningar i professionen
  • behov av utmönstring av ineffektiva eller skadliga metoder.

Så berörs vårdgivare och beslutsfattare

Tillämpning av kunskapsbaserade metoder har en stor betydelse för att behandlingen av sjukdomar såsom bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer ska lyckas. På många områden har man varit oense kring vilka metoder som ger bäst effekt och vilka metoder som inte bör användas.

Riktlinjerna kommer att öka möjligheterna att sprida kunskapen. Då kommer det att bli tydligt för vårdgivaren att vissa behandlingar bör införas eller få utökade resurser medan andra bör minskas eller avvecklas helt.

Så berörs patienterna och deras närstående

Riktlinjerna innebär att hälso- och sjukvården kan erbjuda patienterna en kunskapsbaserad och därmed god och säker vård. De medför även att vården blir mer likvärdig oavsett var man bor, eftersom hälso- och sjukvården får samma kunskap att utgå ifrån.

Kontakt

Anders Bengtsson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 32 60
Senast uppdaterad:
Publicerad: