Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism – information till patienter

Socialstyrelsen har börjat arbeta med nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism. Där kommer vi att ge rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten om utredning, behandling och stödinsatser för barn och vuxna med adhd och autism.

Det är ännu inte bestämt i detalj vilka åtgärder som vi kommer att ge rekommendationer om. Klart är att rekommendationerna ska gälla sådant som är särskilt viktigt att känna till för dem som beslutar om resurserna i hälso- och sjukvården. Därför är det inte säkert att just den behandling som du behöver kommer att finnas med i riktlinjerna, även om den är viktig och effektiv.

Vi planerar att publicera en remissversion av riktlinjerna juni 2022.

Hur följs riktlinjerna upp?

Vi utvärderar kvaliteten i hälso- och sjukvården, bland annat utifrån rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer och pekar på vad som behöver förbättras. Vi planerar att utvärdera vården för personer med adhd och autism i anslutning till arbetet med riktlinjerna.

Kontakt

Louise von Bahr, kunskapsunderlag
Telefon: 075-247 46 19
Publicerad: