Barn och unga med könsdysfori

Just nu uppdaterar vi kunskapsstödet om barn och ungdomar med könsdysfori. Vi kommer att ge uppdaterade rekommendationer om utredning, behandling och stödinsatser för barn och ungdomar som går igenom en könsidentitetsutredning. Vi riktar oss både till dig som möter patienter och till dig som beslutar om vårdutbud och resurser.

Status för arbetet

Vi har gjort en behovsinventering med representanter för professionen, patient- och intresseorganisationer och anhöriga, för att förstå vad vi kan behöva ta hänsyn till. Hösten 2020 påbörjade vi uppdateringsarbetet tillsammans med sakkunniga. Arbetet genomförs stegvis för att med så lite dröjsmål som möjligt ge berörda verksamheter vägledning i angelägna frågor. Hittills har vi reviderat kapitel om stöd plus utredning och kapitel om hormonell behandling.

Den slutliga publiceringen av det uppdaterade kunskapsstödet i sin helhet kommer att ske under 2022.

Därför uppdaterar vi kunskapsstödet

Det är regeringen som har gett Socialstyrelsen i uppdrag att uppdatera kunskapsstödet. Vi ska ta hänsyn till ny vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap. Vi ska också ta vara på erfarenheter från vårdsökande och deras närstående, när det gäller utredning, vård och uppföljning samt tillgången till vården. Antalet unga med könsdysfori har dessutom ökat de senaste åren, och många har andra psykiatriska diagnoser samtidigt.

Så berörs professionen och beslutsfattare

Du som möter patienter får till exempel stöd att välja lämpliga behandlingar för olika grupper av patienter. Kunskapsstödet kan också vara ett underlag för dig som tar fram regionala och lokala vårdprogram.

Så berörs patienterna och deras närstående

Kunskapsstödet ska bidra till att patienterna erbjuds vård som är kunskapsbaserad, patientfokuserad och jämlik, oavsett var de bor.

Senast uppdaterad:
Publicerad: