Sammanhållen journalföring – om patienten är beslutsoförmögen. För hälso- och sjukvården.

Det finns särskilda regler för en patient som inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke till eller motsätta sig behandling av uppgifter vid sammanhållen journalföring (beslutsoförmögen). Motsvarande regler finns också vid utlämnande av personuppgifter till nationellt eller regionalt kvalitetsregister.

Om patienten inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke, får vårdgivare göra uppgifter tillgängliga för andra vårdgivare som är anslutna till sammanhållen journalföring, om

  • patientens inställning till sådan personuppgiftsbehandling så långt som möjligt klarlagts, och
  • det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig personuppgiftsbehandlingen.

För att vårdgivaren ska få behandla och ta del av uppgifterna krävs även att vårdgivaren bedömer att uppgifterna kan antas ha betydelse för den vård som är nödvändig med hänsyn till patientens hälsotillstånd.

Mer information

Lagar och föreskrifter

Texten på denna sida presenterar endast vissa huvuddrag i lagstiftningen på området. Texten innehåller förenklingar och är inte uttömmande. Det är författningstexten som gäller.

Informationen är framtagen i samarbete med E-hälsomyndigheten.

Publicerad: