Senaste versionen av HSLF-FS 2020:46 Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin;

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: tom HSLF-FS 2021:78

Senaste lydelse: Gäller från och med 2021-11-03

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som bedriver verksamhet i form av sådana särskilda boendeformer för äldre som avses i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller i motsvarande boendeform i 7 kap. 1 § första stycket 2 samma lag (den verksamhetsansvarige).

Syfte

2 § Den verksamhetsansvarige ska verka för att besök till en person som bor i ett sådant boende som anges i 1 § kan genomföras på ett säkert sätt så att risken för att sjukdomen covid-19 sprids i boendet begränsas.

Ledningssystem

3 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att den som bedriver socialtjänst ansvarar för att det finns sådana processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i dessa föreskrifter.

Rutiner

4 § Upphävd (HSLF-FS 2021:78)

5 § Den verksamhetsansvarige ska fastställa rutiner för hur risken för spridning av sjukdomen covid-19 ska kunna begränsas vid besök i ett sådant boende som anges i 1 §. Rutinerna ska utarbetas med utgångspunkt från de allmänna råd samt andra rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har utfärdat för att begränsa risken för spridning av sjukdomen. Om smittskyddsläkaren har lämnat rekommendationer till verksamheten, ska även dessa beaktas vid utarbetandet av rutinerna. (HSLF-FS 2021:78)

Om det finns olika behov hos de som bor i boendet, ska den verksamhetsansvarige bedöma om hänsyn behöver tas till dem vid utarbetandet av rutinerna.

Rutinerna ska fortlöpande ses över och vid behov revideras så att de står i överensstämmelse med de allmänna råden samt de andra rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och från smittskyddsläkaren, om sådana har lämnats. (HSLF-FS 2021:78)

Riskanalys

6 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att den som bedriver socialtjänst fortlöpande ska bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. På grundval av riskanalysen ska de åtgärder vidtas som krävs för att säkra kvaliteten.

7 § Som en del av det fortlöpande arbetet med riskanalyser ska det göras en bedömning av vilka risker besök i det särskilda boendet kan medföra och vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa risken för smittspridning i samband med besök.

Kompetens

8 § Den verksamhetsansvarige ska fortlöpande säkerställa att personalen i det särskilda boendet har god kännedom om och förmåga att i det praktiska arbetet tillämpa de rutiner som har fastställts i enlighet med 5 §.

Information

9 § Den verksamhetsansvarige ska se till att de boende och deras besökare får information om de allmänna råd samt rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har utfärdat för att begränsa risken för spridning av sjukdomen covid-19. Om även smittskyddsläkaren har lämnat rekommendationer till verksamheten, ska information om dessa lämnas.

Informationen ska dessutom innefatta hur de allmänna råd samt rekommendationer som anges i första stycket tillämpas med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna i det särskilda boendet. (HSLF-FS 2021:78)

Hygien

10 § Den verksamhetsansvarige ska se till att det vid besök finns möjlighet för de boende och deras besökare att tvätta händerna med tvål och vatten eller desinficera dem med handdesinfektionsmedel.

Ladda ner eller beställ

Publicerad: