Senaste versionen av HSLF-FS 2017:80 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland;

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: HSLF-FS 2021:10

Senaste lydelse: Gäller från och med 2021-07-01

Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid Socialstyrelsens prövning av förutsättningarna för den som har genomgått sin utbildning i tredjeland att få legitimation i Sverige för ett sådant yrke som anges i tabellen i 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

Föreskrifterna gäller inte för den som har yrkeskvalifikationer vilka förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz i enlighet med 5 kap. patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).

Författningens innehåll

2 § I författningen finns bestämmelser och rekommendationer som kompletterar kraven i 6 kap. 1 § första stycket patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) om
–– kompletterande utbildning och praktisk tjänstgöring,
–– nödvändiga kunskaper i svenska författningar, och
–– nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket.

Definitioner och uttryck

3 § De definitioner och uttryck som används i patientsäkerhetslagen (2010:659) och patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) har samma betydelse i denna författning.

I författningen används beteckningen tredjeland för ett land utanför EES. Beteckningen används dock inte för Schweiz.

Förutsättningar för att få legitimation

4 § Den som har genomgått sin utbildning i tredjeland ska efter ansökan få legitimation för yrket i Sverige, om han eller hon uppfyllerkraven antingen i 5–9 §§ eller i 10 §.

Legitimation utan kompletterande högskoleutbildning

Jämförbar utbildning
5 § Sökanden ska ha genomgått en utbildning för yrket i tredjeland som till längd, nivå och innehåll väsentligen överensstämmer med den svenska utbildningen för motsvarande yrke.

Kunskapsprov
6 § Om Socialstyrelsen har beslutat att sökanden ska göra ett kunskapsprov, ska han eller hon ha genomfört provet och fått godkänt resultat.

Praktisk tjänstgöring
7 § Sökanden ska ha fullgjort praktisk tjänstgöring i svensk hälso- och sjukvård under den tid, i den omfattning och på det sätt som Socialstyrelsen har beslutat om för honom eller henne.

I de fall Socialstyrelsen har beslutat att sökanden ska göra ett sådant prov som anges i 6 §, ska han eller hon ha fått godkänt på det innan ett beslut om praktisk tjänstgöring fattas och tjänstgöringen påbörjas.

För kiropraktorer finns särskilda bestämmelser om praktisk tjänstgöring i 6 kap. 2 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) för den som har examen som Doctor of Chiropractic vid en utländsk högskola eller motsvarande utbildning.

Kunskaper i svenska författningar
8 § Sökanden ska ha gått den kurs i svenska författningar som Socialstyrelsen har beslutat om för honom eller henne och blivit godkänd.

Språkkunskaper
9 § Sökanden ska ha visat att han eller hon har nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket.

Allmänna råd
Nödvändiga kunskaper i svenska språket kan visas genom intyg om godkänt resultat i Svenska 3, i Svenska som andraspråk 3 eller från någon annan kurs som ger behörighet till högskolestudier. Även intyg om godkänt resultat på något prov som ger behörighet till högskolestudier kan godtas.

Nödvändiga kunskaper i danska eller norska språket kan visas genom intyg om godkänt resultat på sådana prov som ger behörighet till högskolestudier i Danmark eller Norge.

Nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket kan vidare visas genom godkänt resultat på prov i något av dessa språk på nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Legitimation efter kompletterande högskoleutbildning

10 § Sökanden ska ha genomgått en utbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning och blivit godkänd.

Psykologer ska därutöver ha fullgjort praktisk tjänstgöring enligt 3 kap. 9 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). (HSLF-FS 2021:10)

Ladda ner eller beställ

Publicerad: