Senaste version av SOSFS 2016:41 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kompetenskrav för optiker vid rekvisition och hantering av läkemedel

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2017:76

Senaste lydelse: Gäller från 2018-01-01

Författningens innehåll

1 § Författningen innehåller bestämmelser om vilka kompetenskrav
en optiker ska uppfylla för att ha behörighet att rekvirera och hantera
läkemedel.
2 § Bestämmelser om behörighet och vilka läkemedel en optiker får
rekvirera finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34)
om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

Kompetenskrav

3 § För att få rekvirera läkemedel ska en legitimerad optiker genom
utbildning ha uppnått goda kunskaper och goda kliniska färdigheter i
1. ögats sjukdomar och diagnostik,
2. neurooptometri,
3. okulär farmakologi,
4. diagnostisk undersökningsmetodik,
5. diagnostisk klinik, och
6. pediatrisk optometri.

Allmänna råd

Utbildningen bör omfatta minst 30 högskolepoäng.

4 § Efter ansökan prövar Socialstyrelsen om en optiker uppfyller
kompetenskraven i 3 §.

Ordination av läkemedel (HSLF-FS 2017:76)

5 § Endast en optiker som är behörig att rekvirera ett läkemedel får
ordinera läkemedlet.

Optikern får dock inte ordinera läkemedlet till barn under åtta år. (HSLF-FS 2017:76)

Ladda ner eller beställ

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: