Senaste version av SOSFS 2014:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2017:7

Senaste lydelse: Gäller från och med: 2017-04-01

Tillämpningsområde och definition

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). (HSLF-FS 2017:7)

2 § I verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska föreskrifterna tillämpas vid genomförande av insatser som har beviljats efter beslut enligt 4 kap. 1 eller 2 § SoL, om insatsen avser

1. hemtjänst i ordinärt boende,
2. sådant boende som avses i 5 kap. 5 eller 7 § SoL, eller
3. sådant boende som avses i 7 kap. 1 § första stycket 2 SoL.

Föreskrifterna ska även tillämpas vid genomförande av insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

3 § Med undernäring avses i dessa föreskrifter och allmänna råd ett tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning eller funktion eller av en persons sjukdomsförlopp.

Ledningssystem

4 § I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finns bestämmelser om vårdgivarens och den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvar för att det ska finnas ett ledningssystem med de processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.

Hälso- och sjukvård

5 § Vårdgivaren ska fastställa rutiner för

1. när en patients näringstillstånd ska utredas, och
2. hur en utredning av näringstillståndet ska göras.

6 § Vårdgivaren ska vidare fastställa rutiner för

1. hur undernäring ska förebyggas, och
2. hur undernäring ska behandlas.

Allmänna råd

Rutinerna för hur näringstillstånd ska utredas och hur undernäring ska förebyggas och behandlas kan vara rutiner för när vårdgivaren ska remittera patienten till en annan vårdgivare.

Socialtjänst och verksamhet enligt LSS

7 § Socialnämnden och den nämnd som beslutar om insatser enligt LSS ska säkerställa att det i verksamheter som genomför sådana insatser som anges i 2 § finns rutiner för

1. hur undernäring ska förebyggas,
2. hur risker för undernäring ska upptäckas, och
3. hur och när hälso- och sjukvården ska kontaktas för en bedömning av näringstillståndet vid misstanke om undernäring hos en enskild, om det inte finns hinder enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 15 kap. 1 § SoL eller 29 § LSS.

Vad som anges i första stycket gäller även för den som yrkesmässigt bedriver enskild verksamhet och genomför sådana insatser som anges i 
2 §. (HSLF-FS 2017:7)

Undantagsbestämmelse

8 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Ladda ner eller beställ

Senast uppdaterad:
Publicerad: