Senaste version av SOSFS 2013:35 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2016:91 

Senaste lydelse: Gäller från och med:
2017-02-01

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att varje vårdgivare ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i det följande.

2 § Den som bedriver verksamhet i hälso- och sjukvården ska till Socialstyrelsen lämna uppgifter om de patienter som under de tre månader som föregår rapporteringsmånaden

1. har varit inskrivna i den slutna hälso- och sjukvården eller
2. har behandlats av läkare i den del av den öppna hälso- och sjukvården som inte är primärvård.

3 § Uppgifterna ska lämnas senast den sista dagen i varje månad.

4 § Uppgifterna ska lämnas i enlighet med specifikationerna i

1. bilaga 1 avseende sluten hälso- och sjukvård eller
2. bilaga 2 avseende öppen hälso- och sjukvård som inte är primärvård.

5 § Alla uppgifter för en period ska lämnas sammanhållet för en vårdgivares samtliga vårdenheter.

6 § Uppgifterna ska skickas till Socialstyrelsen genom myndighetens elektroniska tjänster för filöverföring.

7 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Ladda ner eller beställ

Senast uppdaterad:
Publicerad: