Senaste version av SOSFS 2009:6 Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenterar vi föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: t.o.m. HSLF-FS 2017:16

Senaste lydelse: Gäller från och med 2017-04-01. Upphör att gälla vid utgången av februari 2023.

HSLF-FS 2023:2 Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård
Ändrade regler vid egenvård – Meddelandeblad
Ändrade regler vid egenvård – MeddelandebladArtikelnummer: 2023-1-8335|Publicerad: 2023-01-18

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska gälla i sådan verksamhet som omfattas av
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). (HSLF-FS 2017:16)

2 § Föreskrifterna ska tillämpas i samband med att en legitimerad yrkesutövare

 1. gör en bedömning av, om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård,
 2. planerar egenvården, samt
 3. följer upp och omprövar bedömningen.

3 § Bestämmelserna i 3 kap. 1 och 2 § samt i 6 kap. 1 § ska även tillämpas av de nämnder som ansvarar för socialtjänsten vad gäller omsorger om äldre personer och personer med funktionshinder enligt socialtjänstlagen (2001:453) samt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. (SOSFS 2011:23)

2 kap. Definitioner

1 § I dessa föreskrifter avses med

egenvård hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en
patient själv kan utföra 
Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). (HSLF-FS 2017:16)
hälso- och sjukvård åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador (1)
socialtjänst verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1) Hälso- och sjukvård omfattar sådan verksamhet som bedöms kräva personal med utbildning inom hälso- och sjukvård eller sådan personal i samarbete med annan personal. Se vidare 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 1 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659). (HSLF-FS 2017:16)

3 kap. Ansvar för rutiner inom ramen för ledningssystem

Landstingets och kommunens ansvar för rutiner för samverkan

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att varje vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ansvara för att det ledningssystem som ska finnas innehåller de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i det följande. (SOSFS 2011:23)

2 § Av rutinerna ska det framgå

 1. hur huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska samarbeta i samband med egenvård, och
 2. hur huvudmännen för hälso- och sjukvården ska samarbeta med andra aktörer i samband med egenvård.

Vårdgivarens ansvar för rutiner i verksamheten

3 § Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att verksamhetens ledningssystem innehåller rutiner för bedömning, samråd och planering i samband med egenvård enligt 4 och 5 kap. 

4 § Vårdgivaren får uppdra åt en eller flera verksamhetschefer att fastställa rutiner för egenvård enligt 3 §. 

I den kommunala hälso- och sjukvården får vårdgivaren uppdra åt en eller flera verksamhetschefer alternativt medicinskt ansvariga sjuksköterskor att fastställa rutiner för egenvård enligt 3 §.

4 kap. Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar för bedömningen

Hur en bedömning ska göras

1 § Det är den behandlande legitimerade yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården som inom sitt ansvarsområde ska göra en bedömning av, om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 

När bedömningen görs i samband med vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård ska den behandlande läkaren göra en bedömning av, om åtgärden kan utföras som egenvård enligt 3 kap. 4 § fjärde stycket 2 Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. 

2 § Upphävd (SOSFS 2012:10)

3 § Bedömningen ska göras i samråd med patienten och utifrån respekten för dennes självbestämmande och integritet samt behov av trygghet och säkerhet. 

4 § Bedömningen ska utgå från patientens fysiska och psykiska hälsa samt dennes livssituation. 

5 § Som en del i bedömningen ska det ingå en analys av, om utförandet av egenvården kan innebära att patienten utsätts för risk att skadas. 

I förekommande fall ska en utredning göras för att avgöra om patienten själv eller med hjälp av någon annan på ett säkert sätt kan utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd som egenvård. 

6 § Om patienten behöver praktisk hjälp för att utföra egenvården, ska den behandlande legitimerade yrkesutövaren samråda med

 1. den eller de närstående som ska hjälpa patienten,
 2. ansvarig nämnd inom socialtjänsten, eller
 3. ansvarig befattningshavare hos en annan aktör.

7 § En hälso- och sjukvårdsåtgärd får inte bedömas som egenvård, om analysen enligt 5 § visar att det föreligger en risk för att patienten skadas.

Dokumentation

8 § Bedömningen ska dokumenteras i patientens journal.

Information

9 § Den som enligt 1 § har gjort bedömningen ska informera patienten om vad egenvården innebär.

Uppföljning och omprövning

10 § Den som enligt 1 § har gjort bedömningen ska ansvara för att egenvården

 1. omprövas om förutsättningarna ändras, och
 2. följs upp regelbundet, om det inte är uppenbart obehövligt.

5 kap. Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar för planering

När en planering ska göras

1 § Den som enligt 4 kap. 1 § har gjort bedömningen ska ansvara för att en planering görs, om det inte är uppenbart obehövligt och om patienten

 1. har behov av stöd och hjälp i samband med egenvården,
 2. behöver praktisk hjälp av en närstående, socialtjänsten eller någon annan aktör för att utföra egenvården, eller
 3. av något annat skäl har behov av planeringen.

Hur en planering ska göras

2 § Patienten ska delta i planeringen och bestämmer själv, om någon eller några närstående ska delta. 

3 § Planeringen ska göras i samråd med

 1. den eller dem som ska hjälpa patienten med egenvården,
 2. ansvarig nämnd, om patienten har beviljats eller kommer att beviljas hjälp med egenvården av socialtjänsten, eller
 3. vårdgivare, vårdenheter och andra aktörer som kan komma att beröras av egenvården.

Dokumentation

4 § Av dokumentationen av planeringen ska det framgå

 1. vilken åtgärd som har bedömts som egenvård,
 2. om patienten själv eller med hjälp av någon annan ska utföra egenvården,
 3. hur information och instruktioner till den eller dem som ska utföra egenvården ska ges,
 4. vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om patienten har drabbats av eller har utsatts för risk att drabbas av skada eller sjukdom i samband med egenvården,
 5. vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om patientens situation förändras,
 6. hur och när bedömningen av egenvården ska följas upp,
 7. när en omprövning av bedömningen av egenvården ska göras.

5 § Patienten ska få en kopia av dokumentationen av planeringen. 

6 § Om patienten av socialtjänsten har beviljats eller kommer att beviljas hjälp med egenvården, ska en kopia av dokumentationen av planeringen föras till personakten eller motsvarande.

6 kap. Informationsöverföring

1 § Information om egenvården får endast överföras till dem som berörs efter en prövning enligt

 1. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
 2. socialtjänstlagen (2001:453),
 3. lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller
 4. patientsäkerhetslagen (2010:659). (SOSFS 2011:23)

Ladda ner

Ändrade regler vid egenvård – Meddelandeblad
Ändrade regler vid egenvård – MeddelandebladArtikelnummer: 2023-1-8335|Publicerad: 2023-01-18
Din skyldighet att informera och gör patienten delaktig

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: