Senaste version av SOSFS 1998:13 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Ändrad: SOSFS 2013:18

Senaste lydelse: Gäller från och med 2013-06-01

1 kap. Anmälan av verksamhet

Föreskrifter

1 § Anmälan enligt 2 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska göras av den som inte sedan tidigare bedriver verksamhet inom detta område. En sådan anmälan ska göras för varje särskild verksamhet som ska ledas av en verksamhetschef.

För verksamhet inom tandvården och för verksamhet enligt 7 kap. 2 § patientsäkerhetslagen ska en anmälan göras för varje särskild verksamhet som ska ledas av en chef med en motsvarande funktion som en verksamhetschef. (SOSFS 2013:18)

2 § I avtals- eller uppdragsförhållanden ska anmälan göras av den som tillhandahåller hälso- och sjukvårdsinsatserna. 

3 § Anmälan enligt 2 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska, utöver vad som framgår av 2 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369), innehålla uppgifter om 

  1. vårdgivare och organisationsnummer eller, om organisationsnummer 
    saknas, personnummer, 
  2. verksamhetens namn/benämning, när verksamheten ska påbörjas, och
  3. adresser och telefonnummer (inklusive faxnummer då sådana finns).

Om verksamheten enbart kommer att bedrivas under kortare perioder, ska detta anges i anmälan. (SOSFS 2013:18)

4 § Anmälan enligt 2 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska 
göras på blanketten ”Anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen 
(2010:659)” (bilagan) eller på motsvarande elektronisk blankett. 

Allmänna råd

Tidpunkt för anmälan

Vårdgivaren bör avvakta med anmälan till dess att alla obligatoriska uppgifter kan lämnas. Anmälan enligt 2 kap. 1 § patientsäkerhetslagen (2010:659) bör inte göras tidigare än två månader innan verksamheten ska påbörjas. Den får dock aldrig göras senare än den lagstadgade tiden för anmälan, dvs. senast en månad innan verksamheten påbörjas.

Befintlig vårdgivare som utvidgar med ny verksamhet

En vårdgivare som sedan tidigare bedriver verksamhet och som enligt 2 kap. 2 § patientsäkerhetslagen ska anmäla att verksamheten utökas med en ny särskild verksamhet bör anmäla denna förändring på blanketten ”Anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen (2010:659)” (bilagan), dvs. samma blankett som ska användas vid anmälan av verksamhet enligt 2 kap. 1 § samma lag.

Förändring av tidigare anmäld verksamhet

Om en verksamhet förändras eller flyttas bör anmälan endast göras i de fall ändringen avser en uppgift som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1–3 patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) eller i 1 kap. 3 § dessa föreskrifter. Förändringar som rör uppgifter enligt 2 kap. 1 § första stycket 4–6 samma förordning behöver inte anmälas.

En vårdgivare som övertar en verksamhet bör vid anmälan om detta särskilt uppmärksamma Inspektionen för vård och omsorg på att det gäller ett övertagande av en verksamhet som tidigare bedrivits av en annan vårdgivare. Detta kan t.ex. anges på anmälningsblanketten under ”Övriga upplysningar”.

Nedlagd verksamhet

En verksamhet bör anmälas som nedlagd om uppehåll i verksamheten planeras för den närmaste tolvmånadersperioden. Detsamma gäller för verksamhet som inte har bedrivits under den senaste tolvmånadersperioden. (SOSFS 2013:18)

2 kap. Upphävt (SOSFS 2013:18)

Bilagor

Sedan den 1 juni 2013 är det Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som handlägger anmälningar. Enklaste och snabbaste sättet att göra en anmälan är digitalt via länken till IVO:s vårdgivarregister. Om du ändå vill skicka in en anmälan via blankett finns den som bilaga till föreskriften. Ladda i så fall ner författningen och skriv ut den. Socialstyrelsen har fortfarande ansvaret för föreskriften.

Anmäl verksamhet enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL

Ladda ner

Senast uppdaterad:
Publicerad: