Senaste version av SOSFS 1995:1 Socialstyrelsens föreskrifter om kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker

Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar.

Observera att det är den tryckta versionen av författningen som gäller. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. För uppgift om använda bemyndiganden och ikraftträdandebestämmelser, se respektive författning.

Senaste lydelse: Gäller från och med 2011-02-01

Legitimation som optiker innefattar inte behörighet att självständigt utprova eller tillpassa kontaktlinser. Särskilt bevis om kontaktlinsbehörighet utfärdas av Socialstyrelsen enligt följande. (SOSFS 2010:6)

Utan särskild ansökan:

  1. Den som fått legitimation som optiker på grundval av optikerexamen enligt högskoleförordningen (1993: l 00 ändrad 1994:1101) vid Karolinska institutet, om optikern genomgått godkänd utbildning för kontaktlinsverksamhet. 

    På särskild ansökan:
  2. Legitimerad optiker som genomgått godkänd utbildning för kontakt- linsverksarnhet vid Karolinska institutet eller som av institutet, vid utfärdandet av bevis om optikerexamen, bedömts ha motsvarande kunskaper.
  3. Legitimerad optiker med utbildning för kontaktlinsverksamhet i annat nordiskt land enligt 34 § förordningen (1984:545) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
  4. Optiker som fått legitimation med stöd av 25 § eller 32 § i 3 nämnda förordning efter individuell prövning. Bestämmelserna avser optiker med utbildning för kontaktlinsverksamhet i annat EES-land respektive land utanför EES-området.

Övergångsbestämmelser

SOSFS 1995:1

1. Denna författning träder i kraft två veckor efter det att den utkommit från trycket.

2. Samtidigt upphävs Socialstyrelsens övergångsbestämmelser för legitimerade optiker att bedriva kontaktlinsverksamhet (SOSFS 1981:12 ändring 1981:113). 

3. En legitimerad optiker som enligt äldre bestämmelser med godkänd examen genomgått kontaktlinskurs anordnad av Sveriges kontaktlinsförening eller Sveriges legitimerade optikers riksförbund får bevis om kontaktlinsbehörighet under förutsättning att ansökan därom inges till Socialstyrelsen före utgången av år 1995.  

Ladda ner eller beställ

Grundförfattning SOSFS 1995:1

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: