Att utreda våld i nära relationer

Om en vuxen person vänder sig till kommunen för att söka stöd och hjälp och det framkommer att hon eller han är våldsutsatt, har socialnämnden ett ansvar för att personen får det stöd och den hjälp som hon eller han behöver.

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda en utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

Den våldsutsatta behöver uppmärksammas på sin rätt att få sina behov utredda, att erbjudas insatser till stöd och hjälp och att få ett beslut som kan överklagas. Om det inte är uppenbart att den enskilde enbart efterfrågar information, ska förfrågan hanteras som en ansökan om stöd och hjälp och en utredning inledas enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL.

För att förebygga och motverka våld i nära relationer är även insatser riktade till våldsutövare viktiga. Insatserna måste ta hänsyn till säkerheten för dem som har utsatts eller riskerar att utsättas för våldet. Målet med insatserna är att våldsutövaren ska ändra sitt beteende och att våldet ska upphöra.

Utredning och insatser bygger på frivillighet – med undantag för LVU eller LVM

Utredning och erbjudande av insatser till vuxna personer enligt SoL bygger på frivillighet. Socialtjänsten får inte inleda någon utredning om inte personen själv ansöker om bistånd. Undantaget är om hon eller han befinner sig i en situation som kan föranleda åtgärder enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, eller, för den som fyllt 18 men inte 20 år, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Om en anmälan inkommer till socialtjänsten ingår det i socialtjänstens uppdrag att informera personen om det stöd och skydd som finns att erbjuda. Om personen önskar stöd och hjälp ska en utredning inledas.

Handbok om arbetet med våld i nära relationer

Förutom föreskrifterna och de allmänna råden om våld i nära relationer har Socialstyrelsen en handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. Handboken syftar till att ge socialtjänsten och hälso- och sjukvården vägledning på området och tar upp lagstiftning och förarbeten samt kunskap baserad på forskning och erfarenheter från verksamheterna.

Ladda ner eller beställ

Föreskrifter och allmänna råd
Meddelandeblad
Senast uppdaterad:
Publicerad: