Att utreda våld i nära relationer

Om en vuxen person vänder sig till kommunen för att söka stöd och hjälp och det framkommer att hon eller han är våldsutsatt, har socialnämnden ett ansvar för att personen får det stöd och den hjälp som hon eller han behöver.

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda en utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.

Den våldsutsatta behöver uppmärksammas på sin rätt att få sina behov utredda, att erbjudas insatser till stöd och hjälp och att få ett beslut som kan överklagas. Om det inte är uppenbart att den enskilde enbart efterfrågar information, ska förfrågan hanteras som en ansökan om stöd och hjälp och en utredning inledas enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL.

Utredning och insatser bygger på frivillighet – med undantag för LVU eller LVM

Utredning och erbjudande av insatser till vuxna personer enligt SoL bygger på frivillighet. Socialtjänsten får inte inleda någon utredning om inte personen själv ansöker om bistånd. Undantaget är om hon eller han befinner sig i en situation som kan föranleda åtgärder enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, eller, för den som fyllt 18 men inte 20 år, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Om en anmälan inkommer till socialtjänsten ingår det i socialtjänstens uppdrag att informera personen om det stöd och skydd som finns att erbjuda. Om personen önskar stöd och hjälp ska en utredning inledas.

Handbok om arbetet med våld i nära relationer

Som ett komplement till föreskrifterna och de allmänna råden om våld i nära relationer har Socialstyrelsen publicerat en handbok. Den nya författningen, och således även handboken, omfattar en vidare målgrupp än de tidigare allmänna råden. Här avses vuxna kvinnor och män som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående samt barn som utsatts för eller bevittnat våld av eller mot närstående. Den nya författningen innehåller även allmänna råd om stödet till våldsutövare.

Senast uppdaterad:
Publicerad: