Kompetensstöd om våld i nära relationer till kommuner, regioner och ideella organisationer

Det är viktigt att socialtjänsten, hälso- och sjukvården, tandvården och ideella föreningar, till exempel kvinnojourer, känner till hur roll- och ansvarsfördelningen ser ut i arbetet med våld i nära relationer. Socialstyrelsen arbetar för att socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens stöd till våldsutsatta kvinnor, barn och våldsutövare ska vara rättssäkert och jämlikt över landet.

Enligt en undersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå, har var femte person i befolkningen någon gång i livet varit utsatt för våld i en nära relation. Undersökningen visade också att det förekom en skillnad mellan kvinnor och män. Drygt var fjärde kvinna var utsatt jämfört med var sjätte man. Jämfört med män är kvinnor även utsatta för grövre våld, mer sexuellt våld och mer våld som leder till att den utsatta behöver uppsöka läkare, sjuksköterska eller tandläkare för sina skador.

Enligt en annan studie om hedersrelaterat våld och förtryck upplevde 7–9 procent av elever i årskurs 9 i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö kollektivt legitimerat våld. 10–20 procent av eleverna levde med begränsande regler om kyskhet och oskuld.

Under 1990 och 2000-talet dödades i genomsnitt 17 kvinnor per år i en nära relation. De senaste åren har dödstalen varierat från att några år gått ner men senare ökat igen. År 2020 dödades 13 kvinnor och 4 män till följd av våld i en nära relation. För de kvinnliga offren utgjorde dödligt våld i en parrelation drygt hälften, 52 procent, av samtliga konstaterade fall av dödligt våld mot kvinnor. Motsvarande andel för män i en parrelation var 4 procent.

Mer information och aktuell statistik hittar du hos Brå

Våldsutsattas behov av vård, omsorg och skydd

Våldsutsatta kvinnor samt barn som har bevittnat våld har stora behov av vård, omsorg och skydd på kort och lång sikt. Våldsutsatta kvinnor har generellt sämre allmän fysisk och psykisk hälsa jämfört med andra. Konsumtionen av läkemedel är också högre. Andelen kvinnor som har övervägt eller försökt att ta sitt liv är markant högre bland kvinnor som har utsatts för våld än bland dem som inte har utsatts för våld.

Länsstyrelsernas kompetensstöd

Länsstyrelserna ger kunskaps- och metodstöd till kommuner, regioner och ideella organisationer. Det kan handla om utbildningsdagar, seminarier och annat. Läs mer om vad varje länsstyrelse erbjuder på Länsstyrelsernas gemensamma webbplats.

Socialstyrelsens publikationer ingår i länsstyrelsernas kompetensstöd

Socialstyrelsen stödjer länsstyrelserna genom att ta fram normerande och vägledande material om våld i nära relationer.

Ladda ner och beställ

Föreskrifter och allmänna råd
Meddelandeblad

Utbildningsmaterial om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld – ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården och tandvården

FREDA – bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer

Syftet med de standardiserade bedömningsmetoderna FREDA är att stödja socialtjänstens arbete med att identifiera våldsutsatthet, stödja val av insatser och att stödja utredningen av risk för fortsatt utsatthet. Läs mer om bedömningsmetoden FREDA under Metodguiden

Statsbidrag för arbete mot våld i nära relationer

Kommuner och ideella föreningar har kunnat söka statsbidraget Utvecklingsmedel för arbete mot våld för att utveckla sitt arbete med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och personer som utövar våld.

Ansöka och läsa om statsbidrag
E-tjänst
På den här webbplatsen kan du läsa om de olika statsbidrag som finns och se vilka som är öppna för ansökan. Webbplatsen innehåller också en e-tjänst för att ansöka om statsbidrag.
Senast uppdaterad:
Publicerad: