Tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar

Användningen av cigaretter, snus och andra typer av tobaks- och nikotinprodukter kan leda till beroende och innebära risker för hälsan. Men kunskapsläget om hälsoriskerna varierar, bland annat beroende på hur länge produkten funnits på marknaden och hur mycket forskning som finns.

Daglig tobaksrökning är en av de främsta riskfaktorerna för sjukdomsbördan i Sverige och har samband med ökad risk för bland annat lungcancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), hjärtinfarkt och stroke. Men också andra produkter som tobakssnus kan ha samband med ökad risk för sjukdomar som exempelvis diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar.

Olika typer av tobaks- och nikotinprodukter

I Sverige finns olika typer av tobaks- och nikotinprodukter. Vissa används för att röka och vissa är icke-rökbara produkter. Rökbara tobaksprodukter är cigaretter, cigariller, rulltobak, cigarrer, piptobak, vattenpipstobak och upphettade tobaksprodukter. Nikotinprodukter som röks är elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och vattenpipa utan tobak, men med nikotin.

Snus är en icke-rökbar produkt som kan innehålla tobak och nikotin eller enbart nikotin. Nikotinsnuset är en relativt ny produkt. Det förekommer också andra tobaksfria nikotinprodukter på marknaden.

Kunskapsläget om hälsorisker varierar

Kunskapsläget om tobaks- och nikotinprodukters hälsorisker varierar, bland annat beroende på hur länge produkten funnits på marknaden, hur många som använder den och hur mycket forskning som finns.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och SBU har i en rapport sammanställt befintlig kunskap om tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar i form av brukets omfattning, hälsorisker, sjukdomsbörda och dödlighet samt samhällskostnader. Skadeverkningarna beskrivs i relation till varandra utifrån vetenskaplig grund.

Kunskap om tobaks- och nikotinprodukters skadeverkningar – Folkhälsomyndigheten

Vård vid tobaks- och nikotinbruk samt förekomst av tobaks- och nikotinrelaterade diagnoser och sjukdomar (bilaga)

Nationella riktlinjer vid ohälsosamma levnadsvanor

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor ger bland annat rekommendationer om vilket stöd hälso- och sjukvården bör erbjuda till personer som röker eller snusar. Riktlinjerna vänder sig till dem som beslutar om resurserna i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen ser just nu över rekommendationerna i riktlinjerna och går samtidigt igenom det aktuella kunskapsläget om tobaks- och nikotinprodukter. Vi planerar att publicera en uppdaterad version under andra halvåret 2024.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Mer hos oss

Publicerad: