ANDTS – barn och unga

Vårt arbete med ANDTS-frågor för barn och unga är tätt kopplat till vårt arbete med andra viktiga områden.

När barn och unga använder alkohol och narkotika har det ofta samband med och konsekvenser för andra av Socialstyrelsens ansvarsområden också. Det gäller framförallt psykisk ohälsa och sociala problem som kriminalitet, våld och utanförskap. Socialstyrelsens arbete med ANDTS-frågor för barn och unga är en del av vårt arbete med dessa områden.

Vi stödjer en förbättrad samverkan mellan skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten, så att barn och unga genom tidiga och samordnade insatser ska kunna få stöd tidigt i en ogynnsam utveckling.

Vi arbetar med barns psykiska hälsa, till exempel med ett utvecklingsprojekt för integrerad vård på SiS ungdomshem.

Vi har kunskapsstöd och handböcker om barn och unga som begår brott och om socialtjänstens arbete med lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen genomfört en forskningsstudie om vårdinsatser för unga som lagförts för narkotikabrott. Studiens syfte är att öka kunskapen om målgruppen, och om vilka insatser de får från socialtjänsten.

Mer hos oss

Publicerad: