Kartläggning av hemlöshet 2023

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att göra en nationell hemlöshetskartläggning under 2023. Kartläggningen är ett av uppdragen i regeringens nationella strategi för att motverka hemlöshet 2022–2026.

I Socialstyrelsens kartläggning av personer i hemlöshet ingår personer som är i akut hemlöshet, personer som saknar boende efter institutionsvistelse och personer som har kortsiktigt boende hos familj, släkt eller andra privatpersoner. Även personer som har långsiktiga boendelösningar genom socialtjänsten, det vill säga inom den sekundära bostadsmarknaden, ingår i kartläggningen. Den sekundära bostadsmarknaden innebär att kommunen står för bostaden och hyr ut i andra hand.

Två olika enkäter ligger till grund för kartläggningen

Under 2023 kartlägger Socialstyrelsen hemlösheten genom två olika enkätundersökningar. I januari har vi med ett antal frågor i Boverkets bostadsmarknadsenkät, BME, som vänder sig till kommunerna. I april genomför vi en egen enkätundersökning riktad till socialtjänsten, andra verksamheter som möter personer i hemlöshet samt personer i hemlöshet.

Resultaten blir ett underlag för arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet.

Boverkets bostadsmarknadsenkät där frågor från Socialstyrelsen ingår

I Boverkets bostadsmarknadsenkät kartläggs personer som bor i socialtjänstens långsiktiga boendelösningar. Socialstyrelsen har med sju egna frågor i enkäten. Frågorna handlar om personer som bor i försökslägenheter, träningslägenheter eller som har socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande. Frågorna gäller mängdstatistik om dessa personer, till exempel antal män, kvinnor och hushåll med barn.

Enkäten skickas till landets kommuner. Socialstyrelsens sju frågor besvaras av socialtjänsten. Sista svarsdag är den 31 januari 2023.

Vid frågor om Socialstyrelsens del i enkäten kontakta hemloshet@socialstyrelsen.se

Socialstyrelsens enkätundersökning

I april kommer Socialstyrelsen att kartlägga personer i akut hemlöshet, personer utan boende efter institutionsvistelse och personer som bor tillfälligt hos familj, släkt eller andra privatpersoner. Enkätundersökningen vänder sig till olika verksamheter inom socialtjänsten, till civilsamhällets verksamheter som möter personer i hemlöshet exempelvis härbärgen och dagverksamheter samt till personer i hemlöshet.

Mer information om enkätundersökningen kommer skickas ut till verksamheterna och publiceras på den här webbsidan under våren.

Publicerad: