Standardiserad dokumentation för en bättre cancervård

Socialstyrelsen har slutrapporterat regeringsuppdraget att stödja standardiserad dokumentation kring cancerpatienter. Syftet är att skapa förutsättningar för att stödja utvecklingen av en standardiserad dokumentation kring cancerpatienter med hjälp av till exempel nationella informationsmängder.

Socialstyrelsen har kartlagt information som är central för dokumentation av diagnoser och åtgärder för cancerpatienter. Vi har bland annat gjort kartläggningen utifrån kvalitetsregister, pågående arbete med individuell patientöversikt hos Regionala cancercentrum i samverkan och de standardiserade vårdförloppen.

Socialstyrelsen har skapat och publicerat nationella informationsmängder som kan användas i olika sammanhang och syften. Vår ambition är att utveckla och förvalta nationella informationsmängder som kan återanvändas i ett flertal olika sammanhang. De nationella informationsmängderna kan fungera som en gemensam referens för hur information kan struktureras och stödja en mer enhetlig, ändamålsenlig och strukturerad dokumentation och informationshantering.

Som en fortsättning av arbetet har vi även tagit fram tre tillämpade modeller för att visa hur de nationella informationsmängderna kan användas inom cancerområdet, för bröstcancerkirurgi, prostatacancerkirurgi och strålbehandling. Valet av dessa baseras på hur vanliga tumörformerna är och de primära behandlingsåtgärderna. I de tillämpade modellerna har vi använt flera olika nationella informationsmängder. Det finns en beskrivning över hur vi har tagit fram de tillämpade modellerna.

Socialstyrelsen har gjort en utvärdering om de nationella informationsmängderna kan användas i vårdprogram. De nationella informationsmängderna visade sig ha en god överensstämmelse med kunskapsstödens innehåll, bland annat utifrån rekommendationen att genomföra multidiciplinär konferens.

Socialstyrelsen bedömer att det fortsatta utvecklingsarbetet av tillämpade modeller inom olika medicinska områden bör göras i samarbete med flera olika aktörer, framförallt med de som har verksamhetskompetens. En kritisk aspekt för att lyckas är att dessa experter är aktiva i utvecklingen av tillämpade modeller. Socialstyrelsen ger användarstöd i denna typ av utveckling.

Slutrapport 2021
Standardiserad dokumentation kring cancerpatienter – Slutrapport 2021Artikelnummer: 2021-11-7623|Publicerad: 2021-11-30
Delrapport 2020
Standardiserad dokumentation kring cancerpatienter – Delrapport 2020Artikelnummer: 2020-6-6848|Publicerad: 2020-06-30
Senast uppdaterad:
Publicerad: